Tez Yazarken Düşünülecek Noktalar

Tez yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır. Öncelikle, doğru bir tez konusu seçmek oldukça önemlidir. Konunun ilgi çekici, özgün ve bilimsel açıdan değerli olması gerekmektedir. Kaynak taraması yaparken de doğru kaynakların seçimi büyük bir önem taşır. Literatür taraması yapılırken, kaynakların güvenilirliği, konunun ilgili oluşu ve tarihsel açıdan doğruluğu gibi faktörlere dikkat edilmelidir.

Bununla birlikte, veri toplama sürecinde doğru verilerin seçilmesi ve hangi yöntemlerle toplanacağı da oldukça önemlidir. Tezin yapılandırılması da özenle yapılmalı ve yazım kurallarına uygun olmalıdır. Son olarak, tez savunma hazırlığı esnasında da sunum hazırlığı ve sorulara hazırlıklı olmak önemlidir.

Tüm bu noktalara dikkat edilerek, doğru bir tez yazım süreci geçirilebilir ve bilimsel açıdan önemli bir tez ortaya çıkarılabilir.

İçindekiler

1. Konu Seçimi

Tez yazarken ilk adım konu seçimidir. Konu seçimi yaparken dikkat edilecek en önemli nokta, kişinin ilgi duyduğu ve daha önce çalışma yaptığı alanlardan seçim yapmasıdır. Seçilen konu, akademik alanda literatürü zengin olan, farklı yaklaşımlar sunabilen, toplumda ve iş dünyasında önemli bir yere sahip olan bir konu olmalıdır.

Tezin konusu belirlendikten sonra, konuyla ilgili araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir. Konu seçiminde, literatürde bulunan çalışmaların incelenmesi de önem taşır. Bu sayede, konu hakkında neler yapılmış olduğu ve ne gibi yaklaşımların benimsendiği incelenerek farklı bir bakış açısı sunulması hedeflenebilir.

Diğer bir konu da, hem konu hem de çalışma alanı açısından özgün bir seçim yapmaktır. Bu, tezin daha değerli olmasını sağlayacaktır. Ayrıca, seçilen konu hem akademik hem de uygulama açısından değerli olmalıdır. Yani, seçilen konu toplum ve iş dünyasındaki gibi gerçek hayatta da kullanılabilir olmalıdır.

Konu belirlendiğinde, konunun sınırlandırılması gerekmektedir. Bu sınırlandırma, çalışmanın hem makul hem de yapılabilir olmasını sağlayacak ve araştırma işlemini daha verimli kılacaktır. Bu aşamada tez sorusu belirlenerek, çalışmanın özü ve kapsamı belirlenmelidir.

Tezin konusunun belirlenmesi, konunun özellikleri hakkında birinci elden fikir sahibi olunması açısından da oldukça önemlidir. Bu sayede, ilgili konuda uzmanlaşılmış, yeni bir bakış açısı oluşturulmuş ve tezin kalitesi yükseltilmiş olacaktır.

2. Kaynak Taraması

Tez yazım sürecinde kaynak taraması, doğru kaynakların seçilmesi ve incelenmesi oldukça önemlidir. Doğru kaynaklar, tezin kalitesini artırırken yanlış ya da tutarsız kaynaklar, teze değer katmak yerine kalitesini düşürebilir. Kaynak taraması yapılırken öncelikle tez konusuna uygun kaynaklar seçilmelidir. Seçilen kaynakların güncel, doğru, nitelikli ve güvenilir olması yeterli değildir aynı zamanda tezin konusuna uygun olması gerekmektedir. Bu doğrultuda, akademik dergiler, araştırma raporları, tezler, kitaplar gibi kaynaklar incelenmelidir.

Literatür taraması yapılırken kaynakların analizi de önemli bir adımdır. Kaynakların analizi, kaynaklardan edinilen bilginin tezin amaç ve hedeflerine uygunluğunu değerlendirmeye yardımcı olur. Kaynak analizi yapılırken, kaynakların güvenirliği, kaynak yazarlarının niteliği, kaynakların tutarlılığı, verilerin doğruluğu, elde edilen sonuçların geçerliliği gibi kriterlere dikkat edilmelidir.

Literatür taraması yaparken kaynak taramasına önce geniş bir çerçeveden başlayarak yavaş yavaş daraltmak gerekmektedir. Geniş çerçevede, konuyla ilgili tüm kaynaklar taranabilir. Ardından, tezin konusuyla daha ilgili olan kaynaklara yönelmek gerekmektedir. Bu sayede, boşuna zaman harcamamış olacak ve daha yararlı kaynaklar elde etmiş olacaksınız.

Literatür taraması yaparken farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri karşılaştırarak farklı bilgi kaynaklarından gelen bilgilerin birbirini tamamlaması sağlanmalıdır. Bu doğrultuda farklı kaynaklardan edinilen bilgileri analiz etmek, tezinizi zenginleştirerek daha ilgi çekici ve bilgilendirici hale getirecektir.

Tez yazım sürecinde, kaynaklardan edinilen bilgilerin doğruluğu oldukça önemlidir. Bu nedenle, kaynaklardan edinilen bilgilerin doğruluğunu doğrulamak amacıyla, birden fazla kaynak kullanmak ve elde edilen verileri tekrar kontrol etmek gerekmektedir. Bu sayede, yanlış bilgilere dayalı tezlerden kaçınmış olacaksınız.

Literatür taraması yaparken, tezin konusuna uygun olan yöntemleri kullanmak oldukça önemlidir. Tezin konusuna uygun yöntemler, literatürdeki uygun kaynakların seçilmesi sağlandığında daha kolay belirlenebilir. Kaynak taraması yapılırken öncelikle doğru konudaki kaynaklar belirlenmeli ve bu kaynaklardan yararlanmaya çalışılmalıdır.

2.1. Literatür Taraması

Literatür taraması, tez yazım sürecinde en önemli adımlardan biridir. Bu aşama, doğru kaynakların seçilmesi ve tezin özgünlüğünün sağlanması açısından oldukça önemlidir. Literatür taraması yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Öncelikle, doğru kaynakların seçilmesi gerekmektedir. Bu adım, tezin özgünlüğünü ve kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Tez konusuyla ilgili olan ve güncel olan kaynaklar seçilmelidir. Ayrıca, bu kaynakların güvenilirliği ve niteliği de çok önemlidir.

Kaynak taraması yapılırken, literatür taraması yapmak da önemlidir. Bu adım, konu hakkındaki bilgilerin detaylı bir şekilde araştırılmasını sağlar. Literatür taraması yaparken, öncelikle hangi veritabanlarında araştırma yapılacağı belirlenmeli ve bu veritabanlarına erişim sağlanmalıdır. Ardından, anahtar kelimeler ve kriterler belirlenerek araştırma yapılmalıdır.

Doğru kaynakların seçilmesi için, kaynakların analizi yapılmalıdır. Kaynakların analizi yapılırken, bazı kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar; kaynağın güncelliği, kaynağın niteliği ve güvenilirliği, kaynağın tez konusuyla ilgili olan bölümleri vb. olabilir.

Literatür taraması yaparken, kaynakların bulunması ve analiz edilmesi uzun bir sürece sahip olabilir. Bu nedenle, bir kaynak listesi hazırlamak ve kaynakları raporlamak yararlı olabilir. Bu liste, tez yazım sürecinde referans olarak kullanılacaktır.

2.1.1. Doğru Kaynak Seçimi

Tez yazarken kaynak seçimi oldukça önemli bir adımdır. Doğru kaynaklar ile çalışarak tezde yer alan verilerin daha güvenilir hale gelmesi mümkündür. Ancak doğru kaynak seçimi yapmak da kolay değildir. Doğru kaynak seçimi için aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

 • Kaynakların güvenirliği ve yeterliliği dikkate alınmalıdır. Kaynaklarda yer alan bilgilerin doğruluğu, yayınlanma tarihi, yazarın deneyimleri gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Kaynakların ilgili tez konusu ile uyumlu olması gerekir. Tez konusu ile alakası olmayan kaynaklar kullanıldığında tezin tutarlılığı bozulabilir.
 • Kaynakların güncelliği önemlidir. Eski kaynaklar zamanla bilimsel ve teknolojik gelişmeler nedeniyle yanlışlanmış olabilir. Bu nedenle, mümkünse son 5-10 yıla ait kaynaklar tercih edilmelidir.
 • Çeşitli kaynaklar kullanmak tezin kalitesini arttırabilir. Farklı yazarların, farklı bakış açılarından ele aldığı konular tezin daha derinlemesine incelenmesine imkan tanır.
 • Kaynakların özgünlüğü önemlidir. Başka tezlerden veya makalelerden alınmış olan kaynaklar doğrudan kullanılmamalıdır. Ancak, alıntı yapılacak olan bölümler varsa, kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Doğru kaynak seçimi yapıldığında, tezin kalitesi artacak ve çalışmanız daha güvenilir hale gelecektir. Yapılan tüm çalışmaların kaynakları belirtilerek, okuyuculara açık bir şekilde sunulması da bilimsel etiğin bir gereğidir.

2.1.2. Kaynakların Analizi

Kaynak analizi yaparken doğru kaynakların seçimi ve incelenmesi oldukça önemlidir. Kaynakların analizi yapılırken ise bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekmektedir.

Öncelikle kaynakların doğruluğu, güncelliği, geçerliliği ve uygunluğu gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca kaynakların hangi perspektiften ele alındığı, hangi yöntemlerin kullanıldığı gibi detaylara da dikkat edilmelidir.

Kaynakların birbirleriyle tutarlı olup olmadığı, kendi içlerinde tutarlı olup olmadıkları da analiz edilmesi gereken diğer önemli noktalardandır. Kaynakların özgünlükleri ve nitelikleri de analiz edilirken göz önünde bulundurulması gereken diğer hususlardandır.

Kaynak analizi sırasında olabildiğince çok kaynağın incelenmesi tavsiye edilir. Kaynak analizinde toplanan verilerin doğru bir şekilde yorumlanması da oldukça önemlidir.

 • Birbirleriyle tutarlılıkları
 • Doğruluk, güncellik, geçerlilik ve uygunluk factörleri
 • Perspektif ve kullanılan yöntemler
 • Özgünlük ve nitelikler
 • Toplanan verilerin doğru yorumlanması

Yukarıdaki faktörler kaynak analizi sırasında göz önünde bulundurulması gereken temel kriterlerdir.

2.2. Veri Toplama

Tez yazarken en önemli unsurlardan biri veri toplama sürecidir. Doğru ve yeterli veri toplamak, tezin doğru sonuçlara ulaşmasında büyük bir etkiye sahiptir. Veri toplama sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Öncelikle verilerin ne amaçla toplandığına ve tezin konusuna uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir. Verileri toplarken güvenilir kaynaklardan faydalanmak önemlidir. Kaynakların güvenirliği, nitelikleri ve kapsamı değerlendirilmelidir.

Veri toplama yöntemi, tezin konusuna ve amacına uygun olarak belirlenmelidir. Yöntemler arasında anket, mülakat, gözlem, deneysel çalışmalar ve doküman incelemesi yer almaktadır. Hangi yöntemin kullanılacağına karar verilirken, yöntemlerin avantajları ve dezavantajları dikkate alınmalıdır.

Verilerin doğru bir şekilde kaydedilmesi ve depolanması da önemlidir. Verilerin yönetimi, veri tabanı tasarımı, bilgisayar yazılımları ve raporlama gibi konulara da dikkat edilmelidir.

Bundan başka her veri, belirli bir bütçeye mal olur, bu sebeple bütçeyi doğru planlayarak veri toplama süreci yürütülmeli ve planlandığı şekilde işlemelidir. Bu noktalara dikkat edilerek doğru ve nitelikli bir şekilde veri toplanabilir.

2.2.1. Hangi Veriler Toplanmalı?

Tezin konusu belirlendikten sonra, o konuda hangi verilerin toplanacağına karar verilmelidir. Eğer araştırma konusu bir ankete veya deneye dayanıyorsa, ankette veya deneyde kullanılacak olan veriler önceden belirlenmeli ve doğru bir şekilde toplanmalıdır.

Veri toplama sürecinde, konunun literatür taraması da yapılmalı ve bu tarama sonucunda belirlenen hipotezler veya varsayımlar doğrultusunda veriler toplanmalıdır. Bu veriler, tezin ana konusuna uygun olmalı ve çalışmanın sonucunda hipotezlerin test edilmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Verileri toplarken, veri kaynaklarının güvenilirliği kontrol edilmelidir. Kaynakların yanıltıcı veya hatalı bilgi içermesi durumunda, yanlış verilere dayalı bir tez yazılmış olabilir. Bu nedenle, sadece güvenilir ve akademik kaynaklardan veri toplamak önemlidir.

Verilerin toplanması sırasında, veri boyutu da önemlidir. Hangi boyutlarda verilerin toplanacağı, araştırmanın amaçlarına ve hipotezlere göre değişebilir. Ancak, veriler toplandıktan sonra, bu verilerin doğru şekilde analiz edilmesi ve sonuçların istatistiksel olarak doğru bir şekilde sunulması önemlidir.

2.2.2. Veri Toplama Yöntemleri

Tez yazım sürecinde en önemli adımlardan biri de veri toplama işlemidir. Veri toplama, tezin kalitesi açısından oldukça önemlidir. Tezin ana sorusuna cevap verecek verilerin kalitesi, toplama yöntemi ile doğru orantılıdır.

Veri toplama yöntemleri arasında en çok tercih edilen yöntemler şunlardır:

YöntemAvantajları
AnketKatılımcıların sayısı arttıkça daha doğru sonuçlar verir
Odak GrupFarklı bakış açılarından veriler toplanır
GözlemGerçek ve doğrudan verileri sağlar
RöportajKaliteli veriler toplanır ve detaylı cevaplara ulaşılır

Anket yöntemi, daha geniş kitlelere ulaşabilme açısından avantajlıdır. Odak grup ile farklı bakış açılarından veriler toplamak mümkündür. Gözlem yöntemi, verilerin gerçek ve doğrudan olmasını sağlar. Röportaj yöntemi ise detaylı veri toplama açısından oldukça faydalıdır.

Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı, tezin konusuna ve amacına uygun olarak belirlenmelidir. Verilerin kalitesi, doğru yöntemin kullanılması ile artar ve tez çalışmasının sonucunu etkiler.

3. Tez Yapısı ve Yazım Kuralları

Tez yapısı ve yazım kuralları, bir tezin en önemli bileşenlerindendir. Tez başlığı seçimi, tezin özellikleri ve yazım kuralları, tezin kalitesini belirleyen temel unsurlardandır. Tez başlığı, tezin konusunu kısa ve öz şekilde ifade eden, okuyucunun ilgisini çeken bir cümledir ve dikkatli seçilmelidir. Ayrıca, tezin özellikleri de belirlenerek tez yapısının planlanması gerekmektedir. Bu özellikler, tezin boyutu, konusu, amaçları, kapsamı, yöntemi ve sonuçları gibi unsurlar olabilir.

Tez yazım kuralları, tezin akademik bir çalışma olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak titizlikle uygulanmalıdır. Tez yazımında APA, MLA, Harvard gibi belirli stil kılavuzları takip edilmelidir. Yazım kuralları ayrıca imla, noktalama, bölüm numaralandırma, tablo ve şekil kurallarını da içermektedir.

Tablolar ve grafikler, tezin görsel bir şekilde sunulmasına yardımcı olur. Bu nedenle, tez yazarken tablolar ve grafikler, okuyucunun konuyu daha iyi anlamasına katkı sağlayacak şekilde kullanılmalıdır. İçindekiler bölümü de tezin yapısını göstermek için önemlidir ve doğru bir şekilde belirlenmeli ve numaralandırılmalıdır.

Tezin yazımında ayrıca kaynakların doğru kulanımı da kritik bir husustur. Birçok üniversite, tezlerde kaynakların belirli bir sayıda olmasını beklemektedir. Kaynakların doğru kullanımı, tezin özgünlüğünü sağlamak için önemlidir.

Tez yapısı ve yazım kuralları, tezin aslında okuyucunun ilgisini çekmek ve yazarın araştırmasını doğru bir şekilde aktarmak için kullanacağı bir araçtır. Bu nedenle, tez yazımı sürecinde bu kurallara uyulması, okuyucunun çalışmaya odaklanmasını sağlamak için kritik bir önem taşır.

3.1. Tez Başlığı

Tezin başlığı belirleme sürecinde özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, başlığın açıklayıcı ve özgün olmasıdır. Başlık, tezde ele alınan konuyu tanımlamalı ve okuyucuya tez içeriği hakkında fikir vermelidir.

Başlık seçerken, öncelikle tezde ele alınan konunun kapsamını belirlemek önemlidir. Konu belirledikten sonra, kapsam dahilinde özgün bir başlık belirleyebilirsiniz. Başlık, mümkün olduğunca kısa olmalı ve ele alınan konuyu yeterince iyi yansıtmalıdır.

Başlık seçiminde, dilin açık ve net olmasına dikkat edilmelidir. Okuyucunun başlığı okuduğunda, konunun ne hakkında olduğu hakkında bir fikir sahibi olması gerekmektedir. Başlıkta kullanılan kelimelerin sade ve anlaşılır olması, tezin okuyucular için daha cazip hale gelmesini sağlayacaktır.

Tez başlığı belirlerken, yaratıcılığı da göz önünde bulundurmak önemlidir. Özgün ve yaratıcı bir başlık, tezin okuyucular tarafından daha kolay hatırlanmasını ve araştırmanın önemini artırmasını sağlayacaktır.

Ayrıca, başlık belirlerken tezin amacını ve hipotezini de göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu, başlık seçiminde doğru yönde ilerlemenizi ve çalışmanın kalitesini yükseltmenizi sağlayacaktır.

Son olarak, belirlenen başlığı tez konusuna uygunluğunu kontrol etmek için birkaç kez gözden geçirmek önemlidir. Başlığı belirlerken tezin ana odak noktasına odaklanın ve tezin ana hedeflerine uygun olup olmadığını kontrol edin.

3.2. Tez Özellikleri

Tez özellikleri, tezin sahip olması gereken niteliklerdir ve tez yazarken bunlar göz önünde bulundurulmalıdır. İşte tez özellikleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Doğru ve Ayrıntılı Konu İşlenmeli: Tez konusu açık, belirgin ve mümkün olduğunca ayrıntılarıyla ele alınmalıdır. Tez konusu, özgün ve yeterli kaynaklara sahip olmalıdır.

 • Sonuç Odaklı Olmalı: Tez çalışması, açık bir sonuca yönelik bir çalışma olmalıdır. Yani, çalışma sonunda belirgin bir sonuç ortaya konulmalıdır.

 • Mantıklı ve Akılcı Bir Yöntem Kullanılmalı: Tez çalışması, akılcı ve uygun bir yöntem kullanılarak yapılmalıdır. Yöntem seçimi, tez konusuna uygun olarak yapılmalıdır.

 • Anlaşılır ve Düzgün Bir Dil Kullanılmalı: Tez çalışması, anlaşılır, düzgün bir dil kullanılarak yazılmalıdır. Belirli yazım kurallarına uyulmalı ve yazım hatalarından kaçınılmak gereklidir.

 • Mantıksal ve Sistematik Olmalı: Tez çalışması, mantıksal, tutarlı ve sistematik bir şekilde yapılmalıdır. Mantıklı bir sırayla hazırlanmalı ve konu bütünlüğü sağlanmalıdır.

 • Özgün Olmalı: Tez çalışması özgün bir çalışma olmalıdır. Başka kaynaklardan alıntı yapılırken, bunun kaynak belirtilmesine dikkat edilmelidir.

Bunlar tez özellikleri arasında en önemli olanlarıdır. Bunların yanı sıra, tez yazarken disiplinli bir çalışma ortaya koymak ve sürekli olarak araştırma yapmak da önemlidir. Kaynaklarda yapılan araştırmalar, elde edilen veriler ve bunların analizleri, tez çalışmasının başarısını etkilemektedir. Dikkatli ve özenli bir çalışmayla, tez yazma süreci başarıyla tamamlanabilir.

3.3. Yazım Kuralları

Tez yazarken uyulması gereken en önemli kurallardan biri, doğru ve anlaşılır bir yazım kullanmaktır. Bu nedenle, imla ve noktalama kurallarına özen gösterilmelidir. Ayrıca, yazım hatalarından kaçınmak için mutlaka bir dil bilgisi kitabı veya imla kılavuzu kullanılmalıdır.

Yazım kurallarına uyulması, tezin okunabilirliğini artırır ve okuyucunun tezi daha ciddiye almasını sağlar. Tez yazımında en sık yapılan hatalardan biri, yazım kurallarına uyulmadan yazılan kaba ve tutarsız cümlelerdir. Bu da okuyucunun tezi anlamasını zorlaştırabilir.

Diğer bir önemli konu, tez içeriğinde alıntı yapılan metinlerin doğru şekilde alıntılanmasıdır. Alıntılama yaparken, kaynak belirtilmeli ve alıntı yapılan metin doğru bir şekilde aktarılmalıdır. Bu, tezin akademik bütünlüğünü korumaya yardımcı olur.

Son olarak, tez yazımında kullanılan jargon ve teknik terimlerin uygun bir şekilde kullanılması önemlidir. Bu terimleri kullanırken, okuyucuların anlamasını sağlamak için gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Özetle, tez yazımında uyulması gereken yazım kuralları, doğru ve anlaşılır bir yazım, kaynakların doğru şekilde alıntılanması ve jargon ve teknik terimlerin uygun kullanımını içerir. Bu kurallara uyulması, tezin okunabilirliğini artırır ve akademik bütünlüğünü korumaya yardımcı olur.

4. Tez Savunması Hazırlığı

Tez yazma sürecinin en önemli adımlarından biri olan tez savunması, öğrencilerin çalışmalarını bilim camiasına ve akademik dünyaya tanıttığı kritik bir aşamadır. Bu nedenle tez savunması yaparken dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunuyor. İşte tez savunması hazırlığı sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

Tez savunması için hazırlanacak sunum, konunun özlü bir şekilde anlatılması ve dinleyicilerin dikkatinin çekilmesi açısından oldukça önemlidir. Sunumda mutlaka özetleme yapılmalı, anahtar kelimeler kullanılmalı ve şekiller, tablolar gibi görsel materyaller kullanılmalıdır. Ayrıca, sunumda kullanılan dikkat çekici bir başlığın ve sunumu destekleyen grafiklerin kullanılması sunumun daha etkili olmasına yardımcı olabilir.

Tez savunması sırasında, jüri üyeleri tarafından sorular yöneltilmesi oldukça yaygın bir durumdur. Başarılı bir savunma yapmak için sorulara hazırlıklı olmak önemlidir. Bu nedenle, savunma yapmadan önce tezin olası sorulara göre gözden geçirilmesi ve bu sorulara yönelik cevaplar hazırlanması, öğrencinin kendinden emin olmasını sağlar. Ayrıca, jüri üyelerinin önceden yazılan tez ile ilgili soruları yanıtlayacak düzeyde bilgilendirilmesi de savunmanın başarısını etkileyen bir diğer faktördür.

Tez savunması, öğrencilerin çalışmalarını bilim camiasına tanıttığı önemli bir adımdır. Bu nedenle hazırlık sürecinde, sunum hazırlığı ve sorulara hazırlıklı olmak gibi faktörlere dikkat edilmesi öğrencinin savunmasının başarılı geçmesini sağlayacaktır.

4.1. Sunum Hazırlığı

Tez yazma sürecinin son aşamasında, tez savunması hazırlığı yapmak gerekiyor. Bu aşamada, hazırlanacak sunumda yer alacak materyallerin planlanması, sunum süresinin belirlenmesi, önem arz etmektedir.

Öncelikle, sunumda yer alan her bir materyal (grafik, tablo, resim vb.) açık, anlaşılır ve sade bir biçimde sunulmalıdır. Ayrıca, sunum dosyalarının hazırlanma aşamasında, dosyaların boyutu ve kullanılan görüntü kalitesi konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Ayrıca sunum süresinin belirlenmesi de önemlidir. Sunum süresi belirlenirken, ana başlıkların belirlenerek her bir başlık altında yer alan konuların sıralanması gerekiyor. Sunumun gereksiz ayrıntılar içermemesi ve tez savunması esnasında zaman kaybedilmesi önemlidir.

Ayrıca, sunumda kullanılan materyallerin tamamı kaynak gösterilerek hazırlanmalıdır. Sunumda yer alacak tüm materyallerde kullanılan kaynaklar, ilgili slaytın alt kısmına footer olarak eklenmelidir. Ayrıca, sunumun hazırlanması sırasında mutlaka birkaç kez kontrol edilerek, hataların düzeltilmesi gerekiyor. Bunun için tez danışmanı ve diğer akademisyenlerin görüşleri alınarak, sunumun son haline getirilmesi tavsiye edilir.

Sunumda, konu üzerine söylenmesi gereken her şey öz olarak ifade edilmelidir. Gereksiz sözcükler, hem sunumun kalitesini düşürür hem de sunum süresinin uzamasına yol açar. Bu sebeple, sunumda kullanılan kelimeler, öz ve net bir biçimde ifade edilmelidir. Ayrıca, sunumda yer verilecek notların mutlaka sade, net ve öz olarak ifade edilmesi gerekiyor. Notlar, sunumun herhangi bir yerinde unutulmamak üzere düzgün bir şekilde hazırlanmalıdır.

Son olarak, sunuma hazırlık sürecinde, sınav salonu ve sunucu aygıtları konusunda da bilgi sahibi olmak gerekiyor. Sunucu aygıtlarının tam donanımlı olduğundan emin olduktan ve test edildikten sonra, sunuma başlamalısınız.

4.2. Sorulara Hazırlıklı Olmak

Savunma sırasında gelen sorular, tezin zayıf yönlerini ortaya çıkarabilir ya da tez hakkındaki bilgi düzeyinizi değerlendirmek için sorulabilir. Bu nedenle, savunma sırasında gelen sorulara hazırlıklı olmak oldukça önemlidir. Sorulara hazırlıklı olmak için önemli noktalar şunlardır:

 • Soru çeşitlerini tanımak: Sorular, açık uçlu, kapalı uçlu ya da çoklu cevaplı olabilir. Bu nedenle, farklı soru tiplerine yönelik hazırlıklı olmak gereklidir.
 • Tezin ana sorularını bilmek: Tez savunması sırasında gelen sorular genellikle tezin ana sorularına yöneliktir. Bu nedenle, tezin ana sorularını bilmek ve bu sorulara yönelik hazırlık yapmak gereklidir.
 • Araştırma yöntemlerini ve sonuçlarını bilmek: Tezin hazırlık sürecinde kullanılan araştırma yöntemlerini ve elde edilen sonuçları bilmek, sorulara cevap vermede yardımcı olabilir.
 • Kendine güvenli olmak: Sorulara cevap verirken kendine güvenli ve net olmak önemlidir. Sorulara verilen cevapların açık ve net bir şekilde sunulması önerilir.

Bunların yanı sıra, savunma öncesi hazırlıklı olmak da önemlidir. Bu nedenle, tezin hazırlık aşamasında soruların öngörülmesi ve bu sorulara yönelik hazırlık yapılması önerilir. Ayrıca, tezin hazırlık aşamasında yapılan sunumların, sorulara cevap vermede yardımcı olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, sunumlar hazırlığında sorulara da yer vermek önerilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir