Tez Yazarken Yapılması Gerekenler Listesi

Günümüz akademik dünyasında tez yazmak oldukça önemli bir yere sahiptir. Tezler, öğrencilerin belirli bir konuda derinlemesine araştırma yaparak elde ettikleri bulguları, yöntemleri ve sonuçları içeren akademik eserlerdir. Ancak tez yazım süreci oldukça zahmetli ve düzenli bir çalışma gerektirir.

Bu nedenle, tez yazım sürecinde izlenmesi gereken aşamaların belirli bir rehber doğrultusunda ilerlemesi oldukça önemlidir. İşte size tez yazarken yapılması gerekenler listesi:

 • Tez yazım süreci, konunun belirlenmesiyle başlar. Konu belirleme aşamasında, ilgi alanınıza ve yeteneklerinize uygun bir konu seçmeniz oldukça önemlidir.

 • Tez yazarken kullanılacak kaynaklar, tezin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle kaynak araştırması yaparken yapılacak seçimler oldukça önemlidir. Kaynak araştırması aşamasında, önce yararlanılacak kaynakların belirlenmesi daha sonra kaynakların düzenlenmesi süreci oluşur.

  • Seçilen kaynaklar, tezin doğruluğunu ve geçerliliğini etkileyeceği için oldukça önemlidir. Bu nedenle kaynak seçimi titizlikle yapılmalıdır.

  • Belirlenen kaynakların düzenlenmesi ve işlenmesi, kaynaklardan sağlıklı yararlanabilmek için gereklidir. Kaynakların nasıl kullanılacağı da bu aşamada belirlenir.

 • Tezin yapısı, bölümleri ve içeriği hakkında bilgi verir. Bu kısım tezinini ana hatlarını belirlemek için önemlidir.

  • Giriş bölümü tezin amacı ve kapsamını açıklayarak okuyucuların konu hakkında fikir sahibi olmasını sağlar.

  • Teorik çerçeve bölümü, tez konusunu anlamak ve araştırmak için gerekli olan kuramsal çerçeveyi oluşturur.

  • Yöntem bölümü, tezin yapısı içinde en önemli bölümdür. Bu bölüm şunları açıklamalıdır:

   • Nasıl bir yöntem seçildiği
   • Araştırmanın neden yapıldığı
   • Araştırmanın verilerinin nasıl toplandığı
   • Bulguların nasıl analiz edildiği
  • Bulgular bölümü, elde edilen verilerin nesnel bir şekilde sunulmasını gerektirir. Bu bölümde, araştırılan konu hakkında bilgi veren istatistiklerin ve grafiklerin kullanılması yararlı olabilir.

  • Tartışma ve Sonuç bölümü, elde edilen sonuçların tartışılması ve yorumlanmasıdır. Bu bölümde, elde edilen bulguların ne anlama geldiği ve ne tür sonuçlar çıkarılabileceği açıkça belirtilmelidir.

 • Tezlerin yazımında dikkat edilmesi gereken bazı teknikler vardır. Bu kapsamda, yazım kuralları, stil ve bölüm geçişleri hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.

  • Tez yazarken, dil ve imla kurallarına tam olarak uyulmalıdır. Bu, tezin okunabilirliği ve anlaşılabilirliği için oldukça önemlidir.

  • Tezlerde, belirli bir stil kullanılması ve bu stilden ödün verilmemesi oldukça önemlidir. Bu nedenle, tezin belirli bir stil çerçevesinde yazılması önerilir.

  • Tezde, bölümler arası geçişlerin akıcı olması gerekmektedir. Bu nedenle, bölümler arasında bağlantı kurmanız oldukça önemlidir.

İçindekiler

Tez Konusu Belirleme

Tez yazımına geçmeden önce, tez konusu belirlenmelidir. Konu seçerken öncelikle kişinin ilgi alanları, becerileri ve kariyer hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır. Konu belirlendikten sonra, geniş bir kaynak taraması yapılmalıdır.

Tez konusu belirlerken, önceki araştırmalara bakılmalıdır. Bu, herhangi bir tekrara düşülmemesini sağlarken, alan hakkında daha önce yapılan çalışmaları inceleyerek, tezin kapsamını belirlemeye yardımcı olacaktır.

Tez konusu seçerken, konunun kapsamı da önemlidir. Konu seçerken, daha spesifik konular yerine, daha geniş kapsamlı bir konu seçmek daha doğru olacaktır. Ayrıca, seçilen konun, tezin amacına uygun olması gerekmektedir.

Tez konusu belirlerken aynı zamanda, zaman ve kaynak yönetimi de dikkate alınmalıdır. Konu seçerken ulaşılabilir kaynaklara erişimi kolay konular seçmek, tezin sonuçlandırılması açısından önemli olacaktır.

Tez konusu belirlerken, öncelikle kişinin kendisiyle ilgili olan konulardan başlamalıdır. Bu, yazarken ilham almanın yanı sıra, tezin yazılması sırasında daha fazla motivasyon sağlayacaktır. Ve son olarak, konu seçerken akademik danışmanın görüşü de dikkate alınmalıdır.

Kaynak Araştırması

Tez yazarken kaynak bulmak ve doğru kaynakları seçmek oldukça önemlidir. Doğru kaynaklara erişmek için öncelikle konu hakkında geniş bir araştırma yapmanız gerekmektedir. Bu araştırmanızı kütüphanelerde, internet üzerindeki akademik veri tabanlarında ve önceki tezlerde kullanılmış kaynaklarda yapabilirsiniz.

Bu aşamada kaynakların güvenirliği, geçerliliği ve erişilebilirliği oldukça önemlidir. Kaynak seçiminde öncelikle güvenilir, bilimsel verilere dayalı kaynaklara yönelmelisiniz. Ayrıca kaynakları seçerken konunun kapsamlı bir şekilde ele alındığı, tez konunuzla doğrudan ilgili olanları tercih etmelisiniz.

Bir diğer önemli nokta da kaynakların tarihi ve güncelliğidir. Konuyla ilgili en güncel kaynakları kullanarak tezinizi destekleyebilirsiniz. Bunun yanında, tez yazımında kullanacağınız kaynakların sayısı da önemlidir. Fazla sayıda kaynak kullanmak, okuyucuyu sıkabilir ve tezinizi karmaşık bir hale getirebilir. Az sayıda nitelikli kaynak kullanarak daha etkili bir tez yazabilirsiniz.

Kaynakların düzenlenmesi de tez yazımında önemli bir adımdır. Elde ettiğiniz kaynakları güncel ve doğru bir biçimde kaydetmeli, farklı kaynak türleri için farklı yöntemler kullanmalısınız. Bu şekilde tezinizde kaynaklara doğru şekilde atıfta bulunabilirsiniz.

Son olarak, kaynakları kullanırken ihtiyaç duyduğunuz bilgileri doğru bir şekilde seçmelisiniz. Seçtiğiniz bilgiler, tez konunuzu desteklemeli ve savunmanızı güçlendirmelidir. Tekrar belirtmek gerekirse, kaynakların doğru seçilmesi ve kullanılması tez yazımında oldukça önemlidir.

Asıl Kaynak Seçimi

Bir tez yazarken, konu hakkında olabildiğince bilgi toplamak önemlidir. Ancak, bu kaynakların ne kadarının kullanılacağını bilmek de önemlidir. Asıl kaynak seçimi, kullanılacak kaynakların seçilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir.

Öncelikle, konu hakkında en doğru ve güncel bilgiyi sağlayacak kaynaklar seçilmelidir. Bu kaynaklar, güvenilirliği, niteliği ve konuyla ilgili verilerin bulunabilirliği açısından değerlendirilmelidir.

Kaynakların değerlendirilmesi, seçilmiş olan kaynakların tezde kullanılabilirliğine bağlıdır. Kaynakların okunması, içeriğinin anlaşılması ve analiz edilmesi gereklidir. Bu, kaynakların doğru bir şekilde kullanılmasını sağlar ve tezdeki bilginin güvenirliğini artırır.

Asıl kaynakların seçimi sırasında aynı zamanda, internet kaynaklarının güvenilirliği de kontrol edilmelidir. Özellikle, amatör web sitelerinde yer alan bilgilerden kaçınılmalıdır.

Bir tezde, çok sayıda kaynak kullanmak yerine, yalnızca gerekli olan kaynaklar kullanılmalıdır. Bunun için, kaynakların niteliği ve konuyla ilgili olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Kaynakların doğru bir şekilde seçilmesi, tezin kalitesini ve okunabilirliğini artırır. Ayrıca, okuyucuların tezi daha ciddiye almalarını da sağlar.

Kaynakların Düzenlenmesi

Tez yazarken kaynakların düzenlenmesi ve kullanımı bir o kadar önemlidir. Doğru seçilmiş ve düzenlenmiş kaynaklar, tezinizi güçlendirerek daha iyi bir akademik çalışma sunmanıza yardım eder. Kaynakların düzenlenmesi için ilk önce kaynakların doğru bir şekilde seçilmesi gerekiyor. Kaynaklarınızı seçerken konu ile ilgili olanları tercih etmelisiniz. İlk önce önemli olan kaynaklara odaklanarak çalışmanızı planlayabilirsiniz.

Kaynaklarınızı düzenlerken sistemli bir yaklaşım benimsemelisiniz. Kaynaklarınızı, tezinizdeki konu başlıklarına uygun olarak sınıflandırmalısınız. Bu sayede, hangi kaynağın hangi konu başlığı ile ilgili olduğu net bir şekilde belirgin olacaktır.

Kaynaklarınızı düzenlerken, alıntılarınızı ve kaynaklarınızın bölümlerini belirtmeniz gerekiyor. Bu, güvenilirliği artıracaktır. Kullanılan kaynakların sayfalarını belirtilen şekilde yazmalısınız. Ayrıca, kullandığınız kaynakları alıntılarken, özetlemeden ziyade alıntı yapmaya dikkat edin.

Kaynak düzenlemelerinizde, mümkünse kaynakların haricinde de birçok bilgiye yer verin. Teziniz için farklı kaynaklardan araştırma yaparken, farklı bir bakış açısı sunacak farklı kaynakları da inceleyin. Böylece tezinizin kalitesini artırabilirsiniz.

Son olarak, düzenlenen kaynakları kaynakça bölümünde belirtmeyi unutmayın. Böylece tezinizin okuyucuları kaynaklarınızı daha kolay takip edebilirler. Kaynakça bölümünü düzgün bir şekilde yapmak, tez yazımında dikkat edilmesi gereken önemli bir adımdır.

Kaynakların düzenlenmesi ve kullanımı tez yazımında oldukça önemlidir. Bu adımları doğru şekilde izleyerek, daha iyi bir tez sunabilirsiniz.

Tezin Yapısı

Tezin yapısı, tez yazımının en önemli bölümlerinden biridir. Tezde yer alacak bölümlerin sıralaması ve içeriği konusunda önemli kararlar verilir. Bir tezin iyi bir yapıya sahip olması, okuyucuların tezi daha iyi anlamasına ve takip etmesine yardımcı olur.

Tez genellikle Giriş, Teorik Çerçeve, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerinden oluşur. Bu bölümler sırasıyla tezin ana hatlarını belirler. Giriş bölümünde tezin genel amacı, önemi ve araştırma sorusu belirtilir. Teorik Çerçeve bölümünde ise araştırmanın teorik alt yapısı verilir.

Yöntem bölümü, araştırmanın nasıl yapıldığını ve hangi araştırma tekniklerinin kullanıldığını anlatır. Bulgular bölümü, araştırmanın sonuçlarına yer verir. Bu bölümde yapılan analizler ve elde edilen veriler sağlam bir şekilde sunulur.

Tartışma ve Sonuç bölümü, araştırmacının elde ettiği sonuçların tartışıldığı bölümdür. Bu bölümde araştırmacı, bulguları değerlendirir ve araştırmanın kısıtlamaları ve gelecekteki çalışmalarla ilgili öneriler sunar.

Tezin yapısında, alt bölümler de yer alabilir. Bu alt bölümler, tezin konusuna ve araştırma sorusuna göre değişebilir. Örneğin, literatür taraması bölümü, araştırmacının konusuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmaları incelediği bir bölümdür.

Tablolar, şekiller ve grafikler gibi görsel veriler de tezin yapısına dahil edilebilir. Bu veriler, araştırmanın sonuçlarını daha açık bir şekilde ifade etmek için kullanılır.

Sonuç olarak, tezin yapısı, tezin düzenlenmesinde önemli bir faktördür. İyi bir yapı, tezi okuyanların işlerini kolaylaştırır ve araştırmanın sonuçlarını daha etkili bir şekilde sunar.

Giriş

Tez yazımının önemli aşamalarından biri tezin giriş bölümünün yazımıdır. Tezin giriş bölümü, okuyucunun teze ilgi duymasını sağlayacak önemli bilgilerin yer aldığı bir bölümdür.

Bu bölümde öncelikle, tezin genel konusundan ve amacından bahsedilmelidir. Konunun hangi açıdan ele alındığı, neden önemli olduğu ve tezin amacı belirtilmelidir. Ayrıca, çeşitli araştırmaların sonuçlarından da bahsedilerek, tezin konusu ile ilgili literatürdeki açıklıkların vurgulanması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, giriş bölümünde tezin yapısal özellikleri de belirtilmelidir. Bu özellikler, tezin hangi bölümlerden oluştuğu ve her bölümün içeriği hakkında ön bilgi vermeyi içermelidir. Ayrıca, tezin hipotezi de bu bölümde yer alabilir.

Giriş bölümünde, tezin yöntemleri hakkında kısa bir açıklama yapılması da önemlidir. Bu bölümde, tezin araştırma yöntemleri ve kullanılan veriler hakkında fikir verilmelidir. Eğer tezde bir hipotez varsa, bu bölümde hipotezi desteklemek için kullanılan yöntemler de belirtilmelidir.

Son olarak, giriş bölümü okuyucuya tezin ilerleyen bölümlerinde nelerin ele alınacağı hakkında da fikir vermelidir. Bu, tezin ana bölümleri hakkında kısa bir özet içermelidir.

Tüm bu unsurların bir arada sunulduğu giriş bölümü, tezin kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Okuyucunun ilgisini çekerek tezin okunmasını sağlamak açısından, giriş bölümüne özel bir önem verilmelidir.

Teorik Çerçeve

Tez yazımında teorik çerçeve bölümü oldukça önemlidir ve bu bölüm, tezin ana yapısını oluşturan en önemli unsurdur. Bu bölümde, araştırmanın temelinde yatan teorik kavramlar ve bu kavramların nasıl oluştuğu ve geliştiği hakkında bilgi verilir.

Bu bölümde yer alacak bilgilerin doğru ve anlaşılır olması önemlidir. Bu nedenle, araştırmanın konusu ve amaçları doğru bir şekilde belirlemek ve bu amaçlar doğrultusunda literatür araştırması yapmak gerekmektedir.

Teorik çerçeve bölümü, literatür araştırması sonucunda edinilen bulguların, tezin ana konusu ile ilgili olarak nasıl birleştirildiğini açıklar. Bu bölümde, önceki araştırmalarda kullanılan teorik çerçevenin doğru bir şekilde özetlenmesi, ardından araştırmanın ana konusu ile ilgili olarak bu çerçevenin nasıl kullanılacağı açıklanır.

Bu bölümde yer alan bilgilerin, doğru bir şekilde sunulması temeldir. Bu nedenle, grafikler, tablolar ve görsel materyaller kullanmak bu bölümün daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır.

Teorik çerçeve bölümü, araştırmacının araştırma konusu hakkında bilgi sahibi olmasını ve literatürdeki diğer araştırmaları anlamasını sağlayan önemli bir bölümdür. Bu nedenle, bu bölümün doğru bir şekilde tasarlanması ve oluşturulması gerekmektedir.

Bu bölümdeki bilgilerin, araştırmanın amacına uygun bir şekilde sunulması gerekmektedir. Bu bölüm, tezin geri kalan kısmında yer alan bilgiler için temel bir çerçeve sağlamaktadır.

Teorik çerçeve bölümü, araştırmacının, araştırmanın temel konusu ile ilgili olarak doğru kaynakları seçmesine de yardımcı olur.

Yöntem

Tez yazımının en önemli adımlarından biri de yöntem bölümünün doğru bir şekilde yazılmasıdır. Bu bölümde, araştırmanın nasıl yapıldığı ve verilerin nasıl toplandığı ayrıntılı bir şekilde açıklanır. Bu nedenle, yöntem bölümü, herhangi bir tez çalışmasının en önemli unsurlarından biridir. Yöntem bölümü genellikle aşağıdaki bilgileri içermelidir:

– Kullanılan araçlar ve malzemeler: Bu bölümde, araştırmada kullanılan araç ve malzemeleri tanımlamak önemlidir. Araştırma için herhangi bir özel ekipman veya yazılım kullanılmışsa, bunların isimleri ve özellikleri burada yer almalıdır.- Veri toplama yöntemi: Verilerin nasıl toplandığı, hangi yöntemlerin kullanıldığı (örneğin anket, görüşme, gözlem, vb.), verilerin nasıl analiz edileceği vb. bu bölümde açıklanmalıdır.- Veri analizi: Bu bölüm, toplanan verilerin nasıl analiz edildiği hakkında bilgi içermelidir. Örneğin, veri analizi için hangi yöntemlerin kullanıldığı (örneğin, istatistiksel analiz, içerik analizi, vb.) burada belirtilmelidir.- Araştırma örnekleri ve katılımcılar: Burada, araştırmanın hangi örneklerinin veya katılımcılarının kullanıldığı hakkında bilgi verilmelidir. Örneğin, araştırmanın hangi demografik gruplarına odaklandığı, kaç kişinin katıldığı vb. bilgiler burada yer almalıdır.- Araştırma etiği: Bu bölüm, araştırmanın etik yönlerini ele alır. Örneğin, araştırmada kullanılan insanların haklarına saygı gösterildi mi, araştırmada herhangi bir özel izin veya onay gerekliydi mi gibi konular burada ele alınmalıdır.

Yöntem bölümünün yanında, diğer bölümler de eşit derecede önemlidir. Yazarken, doğru bir şekilde yazmak için tüm bölümleri dikkatlice takip etmek gerekir.

Bulgular

Bulgular bölümü, tezin ana konusuna ilişkin yapılan analiz ve verilerin sunulduğu kısımdır. Bu bölümde, elde edilen verilerin anlatımı özenli ve anlaşılır olmalıdır. İlk olarak, verilerin nasıl toplandığı açıklanmalıdır. Bunun yanı sıra, analiz sürecinde kullanılan yöntemlerin ne olduğu da belirtilmelidir.

Bu bölümde, tablolar ve grafikler de kullanılabilir. Tablolar, verilerin organize edilmesine yardımcı olurken, grafikler verilerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlar. Ancak, tablo ve grafik kullanımında dikkat edilmesi gereken, yazının bütününden ödün vermeden verileri net bir şekilde sunmaktır.

Verilerin sunumu sırasında, özetleme yapılmamalı, veriler doğrudan sunulmalıdır. Bulgular bölümü, tez yazımında en önemli bölümlerden biridir ve sonuçlarının okuyucuya anlaşılır bir şekilde aktarılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, bu bölümde elde edilen verilerin özetleme yapılmadan sunulduğu, verilerin organizasyonunda tablolar ve grafiklerin kullanıldığı ve bölümün tezin ana konusuna ilişkin yapılan analiz ve veriler sunumu açısından önemli bir bölüm olduğu unutulmamalıdır.

Tartışma ve Sonuç

Tezin tartışma ve sonuç bölümü, tezin en önemli bölümüdür. Bu bölümde, tezin amacına ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesi yapılır. Tartışma bölümünde, tezin sonuçları analiz edilir ve tezin sonucuna varmak için kullanılan yöntemler tartışılır. Burada ayrıca, tezin sonuçlarına ilişkin bulguların değerlendirilmesi ve sonuçların tez amacına ulaşıp ulaşmadığının tartışılması gerekmektedir.

Sonuç bölümü, tezin sonucunu özetleyen bölümdür. Bu bölümde, tezde yer alan anahtar bulgular ve sonuçlar özetlenir. Ayrıca, sonuçların ne anlama geldiği ve önemi hakkında açıklama yapılması da gereklidir.

Tezin tartışma ve sonuç bölümü, yapılan araştırmaya dayalı önerilerin sunulması için de kullanılabilir. Bu öneriler, yapılan araştırmanın belirlenen amaca ne kadar ulaştığını gösterir ve gelecekteki çalışmalar için referans oluşturur.

Sonuç olarak, tezin tartışma ve sonuç bölümü, tezin amacına ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirildiği ve sonuçların özetlendiği bölümdür. Ayrıca yapılan araştırmaya dayalı önerilerin sunulduğu bir bölüm olarak da kullanılabilir. Bu bölüm, tezin en önemli bölümü olduğu için, özenle hazırlanmalı ve tezin amacına uygun bir şekilde yazılmalıdır.

Tez Yazım Teknikleri

Tez yazımı, akademik çalışmalar içerisinde önemli bir yere sahip olsa da, birçok öğrenci doğru teknikleri kullanmaktan uzak kalabiliyor. Bu nedenle, tez yazımı sırasında birkaç teknik ipucu takip ederek, daha başarılı bir çalışma ortaya koyabilirsiniz.

 • Planlama: Tez yazımı sürecinde, çalışmanın planlanması oldukça önemlidir. Plan, tezin bölümlerinin ne zaman tamamlanacağı, kaynakların ne zaman bulunacağı gibi konuları kapsamalıdır.
 • Sade Dil: Tez yazarken, konuşma dili yerine bilimsel bir tez yazısı dili kullanmak önemlidir. Ancak, teknik terimlerin aşırı kullanımından kaçınılmalı ve anlaşılması güç bir dil kullanılmamalıdır.
 • Doğru Kaynak Seçimi: Tez yazımında kullanılacak kaynakların doğru seçimi oldukça önemlidir. Kaynaklar özgün olmalı ve güvenilir kaynaklar tercih edilmelidir.
 • Referanslar: Tez içinde kullanılan kaynaklar mutlaka referanslarla birlikte verilmelidir. Bu, çalışmanın özgünlüğünü ve güvenilirliğini arttırır.
 • Özet: Tez yazımının sonunda bir özet bulunmalıdır. Bu özette, çalışmanın amacı, yöntemi ve sonuçları kısaca özetlenmelidir.
 • Revizyon: Tez yazımında revizyon yapmak oldukça önemlidir. Yazdıklarınızı birkaç kez okuyarak, dil, imla hataları ve tutarsızlıkların düzeltilmesi gereklidir.

Bu teknik ipuçları, tez yazımı sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bazılarıdır. Ardından, dil ve imla kurallarına özen göstererek, tezinizin kalitesini arttırabilirsiniz.

Yazım Kuralları

Tez yazarken belki de en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri dil ve imla kurallarıdır. Tezinizde kullanacağınız dil özenle seçilmeli, anlaşılır ve akıcı bir dil kullanılmalıdır. Bunun için öncelikle cümlelerinizin kısa ve anlaşılır olmasına özen gösterin. Ayrıca, tez yazarken bilimsel bir dil kullanmanız gerekir, ancak bu, cümlelerinizin karmaşık ve anlaşılmaz hale gelmesine neden olmamalıdır.

İmla kurallarına gelince, tezinizdeki her kelimenin doğru yazılmış olması gerekmektedir. Özellikle yabancı isimlerin doğru yazılışına özen gösterin. Bunun için dil bilgisi ve yazım kurallarını iyi bilmek gereklidir.

Tez yazımında en çok karşılaşılan imla hatası noktalama işaretleridir. Noktalama işaretlerini doğru kullanmak, cümlelerin anlaşılır olmasını sağlar. Bu nedenle, virgül, nokta, ünlem gibi işaretlerin yerleri konusunda dikkatli olunmalıdır.

Son olarak, tezinizde alıntı yaparken kaynak belirtme kurallarına uygun hareket edin. Alıntı yaptığınız kaynakları doğru bir şekilde göstermek, tezinizin güvenilirliğini artıracaktır. Bunun için kaynak gösterme yöntemlerini ve stili iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekir.

Tez yazarken dil ve imla kurallarına uygun hareket etmek, tezinizin anlaşılır ve güvenilir olmasını sağlar. Bu nedenle, tezinizde yer alan tüm yazım ve dil bilgisi hatalarını mutlaka düzeltin ve gerektiğinde bir dil uzmanından yardım alın.

Stil

Tez yazımında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise stildir. Tez yazımında doğru bir stil kullanarak okuyucunun dikkatini çekmek ve anlaşılırlığı artırmak önemlidir. Öncelikle, cümlelerin kısa ve net olması gerekmektedir. Uzun cümleler okuyucunun kafasını karıştırabilir ve anlaşılırlığı azaltabilir.

Ayrıca, aktif cümleler kullanarak tezin daha dinamik olmasını sağlamak önemlidir. Aktif cümleler, okuyucunun ilgisini daha çok çeker ve tez yazımını daha anlaşılır hale getirir. Pasif cümleler ise tez yazımını sıkıcı ve monoton bir hale getirebilir.

Bir diğer stil özelliği ise cümle yapılarıdır. Cümlelerin basit yapıda olması, anlaşılırlığı artırır. Karmaşık cümleler okuyucunun ilgisini kaybetmesine neden olabilir.

Ayrıca, tez yazımında görsel öğeler de kullanılabilir. Tablo, grafik ve diyagramlar, verilerin daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Ancak, görsel öğelerin tez yazımını fazla karmaşık hale getirmemesi önemlidir.

Son olarak, tez yazımında dilin tutarlı bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Dil ve imla kurallarına dikkat edilmeli, aynı kelimenin farklı şekillerde kullanılması kaçınılmalıdır. Ayrıca, tez yazımın başlık, alt başlık ve paragraf düzeni de düzenli ve tutarlı bir şekilde olmalıdır.

Bölüm Geçişleri

Tez yazarken bölümler arasında geçişlerin akıcı olması oldukça önemlidir. Çünkü okuyucular, farklı bölümler arasındaki bağı ve uyumu görmek isteyeceklerdir. Bu nedenle, bölüm geçişleri yapılırken birçok farklı teknik kullanılabilir. Bunların en önemlileri şunlardır:

 • Bölüm başlıklarının dikkatli bir şekilde seçilmesi ve yazılması gereklidir. Bu, okuyucunun bölümleri anlamasına ve bağlantıları kolayca kurmasına yardımcı olacaktır. Başlıklar, farklı bölümler arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları vurgulayabilir.
 • Bölümler arasındaki geçişlerde, önceki bölümde kullanılan anahtar kelimeler veya fikirler, yeni bölümün sorunsuz bir şekilde başlamasına yardımcı olabilir. Bu da okuyucuların bağıntıları daha kolay anlamasına olanak tanır.
 • Bir bölümde belirtilen fikirlerin, diğer bölümlerle ilişkilendirilmesi gereklidir. Bu, okuyucuların bütünsel bir görünüm elde etmelerine yardımcı olacak ve bir bölümün üstünde bilgi sahibi olmadıklarında bile tezin akışını takip etmelerini sağlayacaktır.
 • Bazı durumlarda, grafik, tablo veya metin kutuları gibi unsurlar kullanılarak bölümler arasındaki geçişler daha belirgin hale getirilebilir. Bu, okuyucuların tezin ana noktalarına daha iyi odaklanmasına yardımcı olacaktır.

Bölüm geçişleri, tezin bütünlüğünün korunmasını ve okuyucuların tezin akışını anlamasını sağlamak için oldukça önemlidir. Bu nedenle, bölüm geçişleri yapılırken yukarıdaki tekniklerin kullanılması önerilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir