Tez Yazdırmak İçin Son Tarih Ne Zaman?

Öğrencilerin lisans veya yüksek lisans eğitimleri sırasında en büyük endişelerinden biri, tez yazdırma sürecidir. Tez yazdırmak için son tarih ne zaman? Bu soru, öğrencilerin en çok merak ettikleri konular arasında yer almaktadır.

Tez yazdırmak için son tarih, her üniversite ve fakülte için farklılık göstermektedir. Öğrencilerin, tez teslim tarihlerini doğru bir şekilde takip etmesi gerekmektedir. Aksi halde, tezlerinin tamamen reddedilmesi veya eksiklikler nedeniyle geri gönderilmesi mümkündür.

Tez yazdırmak için son tarih sadece önemli olan faktör değildir. Öğrencilerin ayrıca tez hazırlama süreci ile ilgili adımları bilmesi gerekmektedir. Bu adımlar arasında araştırma aşaması, tez yazımı, tez formatı ve tez düzenlemesi yer almaktadır.

  • Araştırma aşamasında, öğrencilerin konuları araştırması, kaynakları seçmesi, ve incelemesi gereklidir.
  • Tez yazım aşamasında, öğrencilerin belirli bir sayfa sayısına uyması gerekmektedir. Bu sayfa sayısı, fakülte ve üniversiteye göre değişebilir.
  • Tez formatı da oldukça önemlidir. Öğrencilerin, tezlerini belirli bir format çerçevesinde hazırlamaları gerekmektedir. Bu format, tez başlığı, tablolar, resimler ve kaynakça gibi bölümler içermektedir.
  • Tez hazırlama aşamasında en önemli adımlardan biri de düzenlemedir. Öğrencilerin, tezlerini birçok kez düzenlemesi ve doğru bir şekilde yazması gerekmektedir.

Tez yazdırmak için son tarih ne zaman sorusunun yanı sıra, öğrencilerin tez yazarken en sık yaptığı hatalar da bir konudur. Bu hatalar arasında akademik intihal, hatalı kaynak kullanımı ve tez danışmanı ile iletişim eksikliği yer almaktadır.

Tez teslim tarihinden sonra öğrenciler, tez savunması ve tez değerlendirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu süreçlerde, öğrencilerin tezlerini savunması ve değerlendirmesi gerekmektedir.

Özetle, tez yazdırmak için son tarih, her üniversite ve fakülte için farklıdır. Öğrencilerin, tez hazırlama sürecindeki adım ve hataları bilmeleri gerekmektedir. Tez yazım sürecinde ise, araştırma, yazım, formatlama ve düzenleme adımlarına dikkat etmek oldukça önemlidir.

İçindekiler

Tez Hazırlama Süreci

Tez hazırlama süreci, öğrencilerin en zorlu aşamalarından biridir. Ancak doğru adımlar takip edildiğinde, bu süreç daha kolay hale gelebilir. İlk adım olarak, tez konusu seçilmelidir. Konu, öğrencinin ilgi alanına göre seçilmeli ve konuda yeterli araştırma yapılmalıdır. Ardından, araştırma planı oluşturulmalıdır. Araştırma planı, verilerin toplanması, analizi ve sonuçların sunulması için bir yöntem belirlemeyi içerir.

Veri toplama, tez aşamasının en kritik aşamalarından biridir. Veriler, doğru kaynaklardan toplanmalı ve analize uygun formatta sunulmalıdır. Verilerin derlenmesinde, internet, kitaplar ve akademik dergiler kullanılabilir.

Ardından, veriler analiz edilmelidir. Veriler analiz edilirken, doğru analiz yöntemleri ve araçları kullanılmalıdır. Analiz sonuçları, tez sonuçlarının belirlenmesi için kullanılacaktır.

Bir sonraki adım, tez yazımıdır. Tez yazımı, belirli bir format ve standartlara uygun olmalıdır. Tez yazımında, başlık sayfası, giriş, literatür taraması, metodoloji, sonuçlar, tartışma ve kaynaklar gibi bölümler yer almalıdır.

Tez yazım sürecinin son adımı ise düzenlemedir. Düzenleme, tezin yazım sürecindeki hataların kontrol edilmesi ve düzeltilmesini içerir. Tez formatına uygunluğun kontrol edilmesi, kaynakların doğru ve tutarlı bir şekilde referanslanması ve dilbilgisi kurallarına uygunluğun kontrolü, düzenleme aşamasının vazgeçilmez unsurları arasındadır.

Tez hazırlama süreci, öğrenciler için zorlayıcı olsa da, doğru adımlar takip edildiği takdirde başarılı bir sonuç elde edilebilir.

Tez Teslim Tarihleri

Tez hazırlama sürecinde öğrencilerin en merak ettiği konulardan biri de üniversitelerin tez teslim tarihleridir. Üniversitelerin tez teslim tarihleri genellikle her dönem başında belirlenir ve bu tarihler değişkenlik gösterebilir.

Tez teslim tarihleri öğrencilerin tez yazım sürecinin planlanmasında büyük önem taşır. Teslim tarihlerine göre öğrenciler araştırma ve yazım sürecini belirlemeli, zamanlamayı doğru ayarlamalıdır. Tez teslim tarihlerine uymak, tez hazırlama sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için önemlidir.

Üniversitelerin tez teslim tarihleri genellikle öğrencilere bildirilir ve bu tarihler üniversitelerin web sitelerinde ve tez yazım rehberlerinde yayınlanır. Tez teslim tarihleri öncesinde öğrencilerin tez danışmanlarıyla iletişime geçmeleri ve sürece dair detaylı bilgi almaları da faydalı olacaktır.

Tüm bunların yanı sıra tez yazım sürecinin planlanması için öğrenciler, tez teslim tarihlerine kadar geçen süreyi doğru bir şekilde ayarlamalı, araştırma aşaması, tez yazımı, veri analizi ve tez düzenleme gibi adımları planlamalıdır. Bu şekilde, uygun bir planlamayla, öğrencilerin tez yazım süreci daha verimli ve başarılı bir şekilde ilerleyebilir.

Araştırma aşaması

Tez yazım sürecinde, araştırma aşaması oldukça önemlidir ve tezin başarılı tamamlanmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Araştırma aşaması için öncelikle konu ile ilgili okumalar yapmak gerekmektedir. Bu okumalar, alanda uzman olan akademisyenler tarafından yazılmış makaleler ve kitaplar olabilir.

Araştırmalar, kaynaklardan yararlanarak yapılır ve bu süreç, tezin konusu ve kapsamına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genellikle araştırma süreci, tezin tamamının yazılması sürecinin yüzde ellisi kadar sürer. Yani, bir 100 sayfalık tez için araştırma süresi yaklaşık olarak 50 gün kadar bir zamanı kapsar.

Bu aşamada, araştırmanın verimli geçirilmesi için öncelikle tez konusunun detaylı bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Böylece, tezin konusu hakkında yeterli bilgi sahibi olunarak doğru kaynaklar ve literatür seçilebilir. Araştırmanın amacı, kaynakların seçimi, okunması ve özetlenmesi için atılacak adımları detaylı bir şekilde planlamak gerekmelidir. Bu sayede öğrenciler, zaman kaybetmeden doğru ve yeterli bilgiye sahip olabilirler.

  • Araştırma sürecinde kaynakların güvenilirliği konusunda özenli olunmalıdır.
  • Kaynakların tarihine, yazarının niteliğine, yayın organına ve referanslara dikkat edilmelidir.

Tez yazım sürecinde araştırma süreci oldukça önemli bir adımdır ve bu süreç, tezin kalitesini belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin, bu sürece özen göstererek hareket etmeleri, doğru bilgileri zamanında edinebilmeleri ve tezin kalitesini arttırabilmeleri açısından oldukça önemlidir.

Tez Yazımı

Tez yazımı, öğrencilerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Tez hazırlamak, oldukça zahmetli bir iş olabilir. Tez yazarken en önemli konulardan biri, kaç sayfa olması gerektiğidir. Ancak bu sorunun kesin bir cevabı yoktur çünkü sayfa sayısı, tezin konusuna, kapsamına ve düzeyine bağlı olarak değişebilir. Özellikle lisans tezleri ortalama 30-50 sayfa, yüksek lisans tezleri ortalama 60-80 sayfa ve doktora tezleri ise ortalama 150-250 sayfa olabilir.

Tez yazımı sırasında dikkat edilmesi gerekenlerden biri de tezin içeriğine uygun şekilde bölümlendirilmesidir. Tez formatına uygun olarak giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular ve sonuç bölümleri oluşturulmalıdır. Tez yazımının yanı sıra, tablo, grafik ve resimlerle de desteklenmesi gerekmektedir. Bu görseller, tezin okunabilirliğini ve anlaşılırlığını artıracaktır.

Tez yazımında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da tez formatıdır. Tezler, belli bir format doğrultusunda yazılmalıdır. Başlık sayfası, özeti, tablo ve şekillerin listesi, içindekiler, ekler ve kaynakça gibi bölümleri içermelidir. Aynı zamanda tez yazımında kaynakça, akademik format ve dil bilgisi kurallarına uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Tez yazımı sırasında yapılacak çalışmaların ve istatistiksel verilerin de tam olarak yer alması gerekmektedir. Tez konusunun detaylı bir şekilde araştırılması ve özgünlüğün korunması da önemlidir. Tez yazımı sürecinde gerekli olan şey zaman ve özveridir. Tez yazımı sürecinin her aşamasında, özellikle son düzenlemelerde tez danışmanının da görüşü alınmalı ve gerekli düzenlemeleri yapılmalıdır.

Tez Formatı

Tez formatı, tezin sunumu için büyük bir önem taşımaktadır. Tez formatı, genellikle üniversiteler tarafından belirtilen bir standarttır. Bu standart genellikle tezin sayfa düzenlemesi, yazı tipi, yazı boyutu, kenar boşlukları, sayfa numaralandırma ve kapak sayfasını içerir. Tez formatında, belirtilen standartlara uyulması gerekir. Bu nedenle, tez formatını hazırlarken üniversitenin belirtmiş olduğu standartları dikkate almak önemlidir.

Tez formatı ile ilgili bazı önemli noktalara değinecek olursak; ilk olarak, tezin yazı tipi olarak genellikle Times New Roman veya Arial tercih edilir. Yazı boyutları ise, genellikle 12’dir. Sayfanın kenar boşlukları genellikle 2.5 cm olarak kabul edilir. Tez sayfalarının numaralandırması da bu düzenlere uygun olarak yapılmalıdır.

Tez formatında kapak sayfasının hazırlanması da oldukça önemlidir. Kapak sayfası, genellikle üniversitelerin belirlemiş olduğu formatlara göre hazırlanır. Bu sayfada tezin adı, yazarın adı ve soyadı, tez danışmanının adı ve soyadı, üniversitenin adı, bölümün adı ve tezin teslim tarihi yer alır.

Tez formatı ayrıca, içindekiler sayfasını da kapsamaktadır. İçindekiler sayfası, tez içeriğinin kısa bir özetini sunar ve ayrıca bölüm ve alt bölüm başlıklarını da içerir. Bu sayfa da diğer sayfalar gibi numaralandırılır.

Sonuç olarak, tez formatı, tez yazım sürecinin önemli bir noktasıdır ve bu formata uymanın önemi büyüktür. Bu nedenle, üniversiteler tarafından belirtilen standartlara uygun olarak tezin yazılması, formatın hazırlanması ve sunumun yapılması gereklidir.

Tez Düzenleme

Tez yazımında düzenleme aşaması son derece önemlidir. Bu aşama, tezin akıcılığını ve anlaşılırlığını sağlar. Düzenleme aşamasında yapılması gereken ilk şey, tezin tutarlı olup olmadığını kontrol etmektir. Tutarlı bir şekilde yazılmayan tezler, araştırma sorusu veya hipotezle uyumsuzluk gösterebilir. Bu nedenle, tezin akışını kontrol etmek ve tutarlılığı sağlamak çok önemlidir.

İkinci olarak, tez yazarken dikkatli olunması gereken bir diğer husus, imla hatalarının düzeltilmesidir. İmla hataları, tezin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir ve okuyucunun dikkatini dağıtabilir. Bu nedenle, tez yazımında imla kurallarına uyulması gerekmektedir.

Ayrıca, tez yazarken kullanılan kaynakların düzenli bir şekilde referans verilmesi gerekmektedir. Referans verme işlemi, tezin akademik bütünlüğü için son derece önemlidir. Okuyucuların, size tez yazım sürecinde yardımcı olan kaynaklara erişebilmesi için doğru referanslar vermeniz gerekmektedir.

Tez yazımında, tablo ve grafiklerin kullanımı da oldukça yaygındır. Ancak bu grafik ve tabloların dikkatli bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Grafiklerin, tezin ana mesajını desteklediğinden emin olunmalıdır. Ayrıca, grafik ve tabloların uygun bir şekilde numaralandırılması ve etiketlenmesi gerekmektedir.

Son olarak, tez yazarken düzenleme yaparken, tezin tasarımının uygunluğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Başlıklar, alt başlıklar ve paragraflar arası boşluklar gibi tasarım unsurlarına dikkat edilerek, okuyucuların tezi daha kolay anlaması sağlanabilir.

Tüm bu noktalara dikkat edilerek, tezinizde tutarlılık, akademik bütünlük, kolay anlaşılabilirlik ve uygun tasarım elde edebilirsiniz.

Tez Sürecinde En Sık Yapılan Hatalar

Tez hazırlama sürecinde öğrencilerin en sık yaptığı hatalar arasında akademik intihal, hatalı kaynak kullanımı ve tez danışmanı ile iletişim eksikliği yer almaktadır.

Akademik intihal, tez yazarken en sık yapılan hatalardan biridir. Bu tür bir suistimal, özgün fikirler ve ifadeler yerine başka bir kaynaktan alıntı yapmak anlamına gelir. Bu hata, düşüncelerinizi belirtirken dikkatli davranmanız, alıntılanan bilgiyi doğru bir şekilde belirtmeniz ve özgün çalışmalar yaratmanız gerektiği anlamına gelmektedir.

Hatalı kaynak kullanımı da öğrencilerin tez sürecinde sıkça yaptıkları hatalardan biridir. Tez yazarken kullanılan kaynaklar, konuya uygun, güncel ve güvenilir bilgiler içermelidir. Doğru kaynak kullanımı, tezin doğruluğunu artıracak ve öğrencinin çalışmalarının kabul edilmesine yardımcı olacaktır.

Tez danışmanı ile iletişim, öğrencilerin süreç boyunca sıkça yaptıkları bir başka hatadır. Tez danışmanı ile sıkı bir iletişim kurulması, öğrencinin tez sürecinde başarılı olmasına yardımcı olacaktır. Öğrenciler, danışmanlarına düzenli olarak ilerleme raporu sunmalı, danışmanlarının vereceği önerileri dikkatle dinlemeli ve onların yönlendirmelerine uygun şekilde hareket etmelidirler.

Bu hataların yanı sıra, öğrenciler genellikle tez yazma sürecinde zaman yönetimi konusunda zorlanmaktadırlar. Bu nedenle, öğrencilerin zaman planlamalarını doğru yapmaları ve düzenli bir şekilde çalışmaları gerekmektedir.

Akademik İntihal

Tez yazarken en önemli konulardan biri de, akademik intihal olarak adlandırılan konudur. Akademik intihal, başkasının fikir, düşünce veya çalışmalarını izinsiz olarak kendi tez çalışmasında kullanmak anlamına gelir. Bu nedenle, tez yazım sürecinde akademik intihal denilen bu olumsuz durumun önlenmesi oldukça önemlidir.

Akademik intihal, hatalı kaynak kullanımından kaynaklanabilir. Kaynak belirtilmeden alıntı yapılmış olması, intihal sorununa neden olabilir. Bu nedenle, kaynak kullanımında doğruluk, eksiksizlik ve açıklık prensiplerine dikkat edilmeli; alıntı yapılan kaynakların mutlaka kaynakça bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.

Akademik intihalin önlenmesi için en etkili yol, kaynakların iyi incelenmesi ve özümseyerek tezin kendi içinde yeniden ifade edilmesidir. Eğer farklı kaynaklardan alıntı yapılacaksa, bu alıntılardan kendi görüşlerimizi de ekleyerek bir bütün oluşturmak önemlidir.

Sonuç olarak, tez yazarken akademik intihal sorunu yaşamamak için, doğru kaynak kullanımı ve kaynakları yeniden ifade etme konularına dikkat etmek gerekir. Ayrıca, tez yazım sürecinde danışmanın önerileri ve geri bildirimleri de göz önüne alınarak çalışma yapılmalı, bu şekilde tez çalışmaları başarıyla tamamlanabilir.

Hatalı Kaynak Kullanımı

Tez yazımında kaynakların doğru bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir. Kaynak kullanımında yapılan hatalar, akademik itibarı ciddi şekilde etkileyebilir ve hatta tezin reddedilmesine neden olabilir. Bu nedenle, doğru kaynak kullanımı için özenli bir çalışma yapmak gerekir.

Bir tez yazarken kullanılan kaynaklar, hem içerik hem de format açısından doğru olmalıdır. İçerik açısından, kaynaklar konuyla ilgili olmalı ve güncel bilgiler içermelidir. Format açısından, üniversitenin belirlediği tez formatına uygun olmalı ve doğru şekilde atıf yapılmalıdır.

Doğru bir şekilde kaynak kullanmak için öncelikle doğru kaynakları seçmek önemlidir. Alanında uzman olan ve konuyla ilgili güvenilir kaynaklar kullanılmalıdır. Ayrıca, kaynakların sayısı konuyla ilgili olmalı ve yeterli olmalıdır.

Kaynakları tezde kullanırken, doğru atıf yapmak gereklidir. Atıf yapılırken, kaynakların yazarlarına, yayın tarihlerine ve yayınların isimlerine dikkat edilmelidir. Atıflar, tezin sonunda bir kaynakça şeklinde düzenlenmelidir.

Bir diğer önemli nokta ise, kopyala-yapıştır yöntemiyle kaynak kullanmaktan kaçınmaktır. Bu tür bir kaynak kullanımı, akademik itibarı zedeleyen, hatalı bir yaklaşımdır. Yapılan araştırmaların ve incelemelerin, kendi sözcükleriyle ve kaynakça ile sunulması gereklidir.

Sonuç olarak, kaynak kullanımı, tez yazım sürecinde oldukça önemlidir. Doğru kaynakların seçilmesi, doğru atıfların yapılması ve kopyala-yapıştır yönteminden kaçınılması, akademik itibar açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, kaynak kullanımında özenli bir çalışma yapılması, tezin kabul edilmesi ve başarılı bir tez savunması için bir gerekliliktir.

Tez Danışmanı ile İletişim

Tez hazırlama sürecinde danışman öğrencinin en önemli yardımcılarından biridir. Danışman, öğrenciye tez konusunda yol gösterir ve tez yazma sürecinde ihtiyaç duyduğu desteği sağlar. Doğru iletişim, öğrenci için başarılı bir tez yazım sürecinin en önemli unsurlarından biridir.

Öğrencinin, danışmanı ile çalışma planları hakkında net bir anlaşmaya varması gerekir. Tez yazarken nelerin yapılması gerektiği, süreç içerisinde nasıl ilerleneceği ve belirli aşamaların ne zaman tamamlanacağı konularında bir plan yapılmalıdır. Bu plan, öğrenci ile danışman arasında belirli bir takvim çerçevesi oluşturulduğunda daha da anlamlı hale gelir.

Danışman iletişim yoluyla öğrencinin çalışmalarını izlemeli ve zamanında geri bildirim vermelidir. Bu sayede öğrenci, tezinin gidişatı hakkında danışmanından doğru bilgiler edinebilir ve gerekirse tez konusunu değiştirmeden önce gereken düzenlemeler yapabilir.

Tez yazarken öğrencilerin, danışmanlarının tavsiyelerine kulak vermeleri gerekir. Danışmanın tez konusuyla ilgili fikirleri ve önerileri, öğrenci için çok önemlidir ve bu öneriler doğru bir şekilde uygulandığında öğrencinin tezi daha başarılı hale gelebilir.

Son olarak, öğrencilerin danışmanları ile etkili bir şekilde iletişim kurarken saygılı ve nazik olmaları gerekmektedir. Danışmanlar, öğrenciye bilgi ve tecrübeleri ile yardımcı olurlar ve öğrencilerin meslek hayatlarında önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle, öğrencilerin danışmanlarına saygılı bir şekilde yaklaşmaları, aralarındaki iletişimi olumlu yönde etkileyebilir.

Tez Teslimi Sonrası

Tez tesliminden sonra, öğrencilerin yapması gereken bazı şeyler vardır. Öncelikle, tezinizi incelemek için biraz zaman ayırın. Tez danışmanınızın yaptığı düzenlemeleri dikkate alın ve eksikleriniz varsa tamamlayın. Ayrıca, tezinizde veya özgünlük raporunda hatalar varsa, bunların düzeltilmesi gerekir.

Tez tesliminden sonra, tezinizin savunması için hazırlanmanız da gerekebilir. Tez savunması, tezinizdeki araştırmanızı ve sonuçlarınızı sunmanız gereken bir sunumdur. İyi bir hazırlık, başarılı bir savunma için önemlidir. Sunumunuzu hazırlarken, etkili bir görsel sunum oluşturmanız da yardımcı olabilir.

Bunların yanı sıra, tezinizi yayınlamaya ve paylaşmaya karar verirseniz, bunun için uygun olan forumlara veya web sitelerine başvurabilirsiniz. Bu, diğer öğrencilere ve araştırmacılara yararlı bir kaynak olabilir ve sizin de araştırmanızın tanıtımını yapabilirsiniz.

Son olarak, bu süreçte emekleriniz için kendinizi ödüllendirmeyi unutmayın. Tez yazmak zor bir iş olabilir ve başarıya ulaştığınızda hak ettiğiniz övgüyü alın. Başkalarından ve kendinizden gelen olumlu geri bildirimleri dinleyin ve gurur duyun.

Tez Savunması

Tez savunması, tezin son aşamasıdır ve öğrencinin tez çalışmasını belirli bir jüri üyeleri topluluğu önünde sunmasıdır. Bu süreçte öğrenciler, tez konularına ilişkin mevcut araştırmaları ve tezlerini test etmek için verileri sunarlar.

Tez savunması, öğrencinin sunumu ve jüri üyelerinin sorularından oluşur. Öğrenci, tezinin temel amaçlarını, yöntemlerini ve bulgularını kısaca özetleyen bir sunum yapmak zorundadır. Jüri üyeleri, sunumun ardından öğrenciye tez konusunda sorular sorarlar.

Tez savunmasının yoğun bir süreç olması nedeniyle, öğrencilerin önceden hazırlık yapmaları önemlidir. Öncelikle, sunum yapılacak ortamın düzenli olması gerekir. Ayrıca, öğrencilerin konuşma becerilerini artırmak için hazırlık yapmaları önerilir. Bu hazırlıklar, öğrencilerin heyecanlarını yenmelerine ve odağına odaklanmalarına yardımcı olabilir.

Tez savunması öğrenciler için oldukça stresli bir süreç olsa da, bu aşama öğrencilerin bilgi ve becerilerinin jüri üyeleri tarafından değerlendirileceği bir fırsattır. Öğrencilerin tezlerini savunmaya hazırlanırken, konuşma becerileri ve özgüvenlerini geliştirmek için birçok kaynak ve rehberlik sunulmaktadır.

Tez Değerlendirme Süreci

Tez yazım süreci tamamlandıktan sonra öğrenciler tez savunması yapmak için hazır hale getirilir. Tez savunması öğrenci için oldukça stresli bir süreçtir çünkü tez savunmasından alınacak not, öğrencinin tezini yazarken gösterdiği performansı doğrudan etkiler. Tez savunması öncesinde tez danışmanı öğrencinin tezini inceleyerek öğrenciye geri bildirim verir ve varsa eksiklikleri belirtir. Tez savunması sınavı, tez danışmanı ve en az bir tez jürisi tarafından yapılır.

Tez savunması sınavında öğrenci tezini jüri üyelerine sunar ve ardından tez savunması yapar. Tez savunmasında öğrenci tezinde ele aldığı konuyu ve çalışma prensiplerini anlatır ve bu süreç boyunca jürinin sorularını yanıtlar. Jüri üyeleri öğrencinin sunumu ve yanıtları doğrultusunda not verirler ve sonunda öğrencinin tezine not atarlar. Tez savunması ardından öğrencinin en son notu belirlenir ve tez danışmanı tarafından notu belirlenir.

Tez değerlendirme sürecine ilgili formatlara uygun yazılmış bir tez teslim edildikten sonra geçilir. Temel olarak, jüri üyeleri öğrencinin tezindeki bilimsel verilerin doğruluğunu, tutarlılığını, keşfi ve yöntemleri değerlendirirler. Değerlendirme sürecinde dikkate alınan diğer noktalar arasında tezin dilbilgisi, yazım kuralları, cümle yapıları ve kaynakça gibi teknik unsurlar yer almaktadır.

Tez değerlendirme sürecinde jüri üyeleri, tez çalışmasının kurallara uygunluğunu kontrol eder. Bu kontroller arasında sayfa sayısı, yazım hataları, format ve yazım gereksinimleri yer almaktadır. Jürinin notu belirlerken, savunma sunumu, bilimsel derinlik, tezin yöntemleri, çıkarılan sonuçlar ve sonuca ulaşmak için kullanılan yöntemler gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir