Tez Yazımında Kullanılan Önemli Kelimeler

Tez yazımı, akademik dünyadaki en önemli faaliyetlerden biridir. Tezin oluşturulması aşamasında birçok önemli kelime ve kısaltmalar kullanılır. Bu kelimelerin doğru bir şekilde kullanılması, tezin kalitesi ve anlaşılabilirliği açısından son derece önemlidir. Tez yazımında sıkça kullanılan terimler arasında hipotez, metodoloji, araştırma yöntemi, literatür taraması, sonuçlar, gözlemler ve veriler yer almaktadır. Ayrıca, Türkçe tez yazımında kullanılan genel kısaltmalar arasında Ör. (Örneğin), vs. (Ve saire), v.d. (Ve dahası), s. (Sayfa) ve ss. (Sayfalar) yer almaktadır.

Tez yazımında kullanılan kelime ve kısaltmaların yanı sıra, tezin bölümleri de önemlidir. Özellikle, Özet, Giriş, Teorik Çerçeve, Araştırma Yöntemi ve Sonuç bölümlerinde yer alan terimlerin doğru bir şekilde kullanılması tezin anlaşılabilirliği açısından son derece önemlidir.

Tezin Özet bölümünde yer alan önemli kelimeler arasında araştırma konusu, amaç, yöntem, örneklem, veri analizi, sonuçlar ve öneriler yer almaktadır. Özet bölümü, genellikle tezin en önemli kısmı olarak kabul edilir.

Tezin Giriş bölümünde, araştırmanın konusu, amaçları, yöntemi, kapsamı ve sınırları hakkında bilgi verilir. Bu bölümde, tanımlar, önemli kavramlar ve literatür taraması yapılarak, okuyuculara araştırmanın genel bir fikri verilir.

Teorik Çerçeve bölümünde, araştırmanın teorik temelleri oluşturulur. Bu bölümde, araştırmanın temel kavramları, tanımları, kuramları ve önemli terminolojiler açıklanır.

Araştırma Yöntemi bölümü, araştırma yöntemi ve veri toplama teknikleri gibi konuları kapsar. Bu bölümde, araştırmanın amacına uygun olarak seçilen yöntemler ve teknikler anlatılır.

Sonuç bölümünde, araştırmanın ana bulguları, sonuçları ve önerileri verilir. Bu bölüm, tezin sonuçlandığı bölümdür ve okuyuculara araştırmanın genel sonuçlarını sunar.

İçindekiler

Özet

Tez yazımında, özet bölümü tezin önemli bir kısmıdır ve araştırmanın içeriğini kısaca özetlemelidir. Özet bölümünde kullanılan önemli kelimeler, okuyucuya tezin konusunu ve amacını anlaması için yardımcı olur. Özet bölümünde kullanılabilecek kelimeler arasında anahtar kelimeler, araştırmanın yapılmış olduğu alandaki terimler, veriler ve sonuçlar olabilir.

Bu önemli kelimeler, okuyucuya tezin amacını ve araştırmanın sonuçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Özet bölümünde tablolar, grafikler ve resimler kullanılabilir. Böylece okuyucular, tezin sonuçlarını daha iyi anlayabilirler.

Bir özet, genellikle birkaç cümleden oluşur ve amaç, yöntem ve sonuçlardan bahseder. Özet bölümünde kullanılan önemli kelimeler, tezin özünü oluşturur ve okuyucunun dikkatini çekmek için önemlidir. Özet bölümü, araştırmacının tezin nasıl yapılandırıldığını ve ne üzerine çalıştığını anlaması için de gereklidir.

Özet bölümünde kullanılabilecek kelimeler arasında hipotezler, araştırma planı, yöntemi, analiz edilen veri setleri ve sonuçlar yer alabilir. Tezin başlığı ve alt başlıkları da özet bölümünde yer alabilir. Özet bölümü, araştırmacının tezin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını anlaması için önemlidir.

 • Özet bölümü, tezin en önemli bölümlerinden biridir.
 • Bu bölüm, tezin amacını ve sonuçlarını özetler.
 • Önemli kelimeler, okuyucuların tezin amacını ve sonuçlarını daha iyi anlamasına yardımcı olur.
 • Özet bölümünde kullanılan kelimeler, tezin özetini oluşturur.
 • Özet bölümü, tezin yapısal yapılandırmasını anlamak için de önemlidir.

Giriş

Tezin giriş bölümü, araştırmanın konusu ve amacı hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu nedenle, bu bölümde kullanılan kelimeler oldukça önemlidir.

Araştırmanın konusu, araştırmacının çalışma yapacağı alandır. Bu nedenle, giriş bölümünde yer alan kelime ve cümlelerin araştırma konusunu doğru bir şekilde ifade etmesi gerekmektedir.

Ayrıca, araştırmanın amacı ve hedefleri de giriş bölümünde belirtilir. Bu konuda kullanılan kelimeler de oldukça önemlidir. Amacın net bir şekilde ifade edilmesi, araştırmanın neyi amaçladığını okuyucuya açık bir şekilde iletecektir.

Giriş bölümünde ayrıca çalışmanın kapsamı ve sınırlamaları da belirtilir. Bu konuda kullanılan kelimelerin doğru seçilmesi, çalışmanın sınırları ve çerçevesi hakkında okuyucuya doğru bir fikir vermesi açısından önemlidir.

Diğer yandan, giriş bölümünde kullanılan ifadelerin akıcı ve anlaşılır olması da önemlidir. Okuyucunun konuya ilgi duyarak çalışmayı okuması, kelime kullanımı ve ifade biçimi ile yakından ilişkilidir.

Genel olarak, tezin giriş bölümü araştırmanın temel taşlarından biridir ve özenle hazırlanmalıdır. Bu nedenle, giriş bölümünde önemli kelimelerin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir.

Araştırma Konusu

Araştırma konusu, tezin merkezinde yer alan ve ele alınan konuyu tanımlayan bir bütündür. Bu nedenle, araştırma konusunu belirleyen kavramlar ve terimler tez yazımında oldukça önemlidir. Bu terimleri ve kavramları açıklamak, tezin anlaşılabilirliği açısından önem taşır.

Araştırma konusu kısmında kullanılan terimler arasında birincil ve ikincil kaynaklar, hipotezler, kanıt ve bulgu gibi ifadeler yer alır. Araştırmanın konusunun belirlenmesinde araştırmacının kişisel görüşleri ya da konu hakkındaki fikirleri değil, objektif verileri temel alması gerekir. Bu nedenle, tez yazımı sırasında araştırma konusunu belirleyen terimlerin açık ve net bir şekilde tanımlanması gerekmektedir.

Araştırma konusu, tezin hangi alanda yapıldığını belirleyen kısmıdır. Bu kısımda kullanılan terimler ve kavramlar, tezin konusu ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen okuyucular açısından önem taşır. Özellikle, tezin geniş bir alanda ele alınması durumunda, bu kavramlar ve terimler, okuyucuların tezin anlaşılmasına yardımcı olur. Bu nedenle, araştırma konusu bölümü, tezin hangi alanda, nasıl bir araştırma yapıldığını ifade eden kısımdır ve bu bölümde kullanılan terimlerin doğru bir şekilde açıklanması önemlidir.

Amaç ve Hedefler

Araştırmanın amacı, çalışmanın neden yapıldığını ve ne amaçla yapıldığını ifade eden önemli bir kelimedir. Bu nedenle, araştırmanın amacı, tezin bütününde belirtilmelidir. Tez yazımında amaç belirleme, araştırma sürecinde yapılan en önemli çalışmalardan biridir. Amaç, araştırmacıların konuya ilişkin belirlediği hedefler doğrultusunda oluşturulur.

Hedefler, tezin ana amacını belirlemek ve bu amaca ulaşmak için yapılacak çalışmaları detaylandırmak için kullanılan bir diğer önemli terimdir. Hedefler, araştırmanın yapısını ve yöntemini ortaya koyan, tezin bölümlerini planlama sürecinde belirlenen ayrıntılı hedeflerdir. Hedefler belirlenirken, araştırmanın amacının gerçekleştirilmesi için gerekli adımlar ve süreçler dikkate alınır.

Başarılı bir tez yazımı için, araştırmanın amaçları ve hedefleri açıkça ifade edilmelidir. Bu, yapılan çalışmayı anlaşılır ve tutarlı hale getirerek, okuyuculara daha net bir görünüm sunacaktır. Aynı zamanda, araştırmacının araştırmayı yapması gereken genel hedefleri belirlemesi, araştırma sürecinde verimliliği ve başarı oranını artıracaktır.

Araştırmanın amacı ve hedefleri belirlenirken, araştırmacıların öncelikle araştırma konusu hakkında ilgili bilgiye sahip olmaları gerekir. Konuya hakim olmayan bir araştırmacı, amaç belirleme sürecini etkili bir şekilde gerçekleştiremez. Bu nedenle, araştırmacılar, konu hakkında derinlemesine araştırma yaparak, altyapı çalışmalarını tamamlamalıdır.

Araştırmanın amaçlarının ve hedeflerinin belirlenmesi, çalışmanın başarısı açısından çok önemlidir. Amaçlar tutarlı bir şekilde belirlenmeli ve hedefler bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerçekçi bir yaklaşımla oluşturulmalıdır. Aynı zamanda, araştırmanın amacı ve hedefleri, özellikle araştırma sürecinde kaynakların seçimi ve verilerin toplanması açısından belirleyici rol oynar.

Tez yazımı, çok zaman ve çabayı gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle, araştırmanın amaçlarını ve hedeflerini yönlendirmek, araştırma sürecini daha verimli hale getirebilir. Bu sürecin doğru yürütüldüğünden emin olmak için, araştırmacılar, araştırmanın amaçlarına yönelik ilerleme raporları hazırlayarak, süreci izleyebilir ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilirler.

Kapsam ve Sınırlama

Kapsam ve sınırlama, tezin konusunun çerçevesini belirleyen en önemli kısımlardan biridir. İyi bir kapsam ve sınırlama bölümü, konunun tüm yönlerini ele alırken aynı zamanda araştırmanın sınırlandığı alanları da belirtir. Bu bölümde mutlaka açık ve net bir dil kullanılmalıdır.

Öncelikle kapsam, araştırmanın hangi alanı kapsadığını ifade eder. Bu bölümde, tezin konusu detaylıca açıklanmalı ve hangi konulara yoğunlaşılacağı belirtilmelidir. Ayrıca, konunun neden bu şekilde seçildiği ve amacının ne olduğu da yine bu bölümde ifade edilmelidir.

Diğer yandan, sınırlama, araştırmanın hangi alanlara dahil olmadığını ve nedenine değinir. Sınırlama bölümünde, araştırmanın neden belli bir noktada durduğu, hangi konuların araştırma dışı bırakıldığı ve neden bu kararın alındığı detaylıca açıklanmalıdır. Bu sayede, okuyucular araştırmanın ne kadar geniş kapsamlı olduğunu ve hangi konulara yoğunlaştığını daha iyi anlayabilirler.

Bununla birlikte, bazı durumlarda tez konusu belirlenirken bazı sınırlar mevcut olabilir. Örneğin, araştırmanın belli bir zaman dilimine ya da coğrafi alana sınırlanmış olması gibi. Bu durumlarda, bu sınırları belirtmek önemlidir.

Tezin kapsamı ve sınırlaması, araştırma sürecinde oldukça önemlidir. Bu bölüm, araştırmacının neyi amaçladığını ve hangi noktada durduğunu okuyuculara net bir şekilde aktarmasını sağlar. Ayrıca, bu bölümde belirtilen sınırlar sayesinde, araştırmacının hangi konulara odaklanacağı netleşir ve zaman kaybı yaşanmaz.

Teorik Çerçeve

Teorik çerçeve, tez çalışmasıyla ilgili kavramların ve kuramların incelendiği ve tanımlandığı bölümdür. Bu bölümde yer alan kavram ve kuramlar, araştırmanın temelini oluşturur. Bu nedenle, teorik çerçevede kullanılan kavramların doğru bir şekilde tanımlanması ve açıklanması gerekmektedir.

Teorik çerçevede yer alan tanımlar, araştırmada kullanılacak kavramların anlaşılması için önemlidir. Bu tanımlar, konuya hakim olmayan kişilerin çalışmayı anlamasına yardımcı olur.

Kavramlar, teorik çerçevenin en önemli parçalarından biridir. Bu kavramlar, araştırmada kullanılan anahtar kelimelerdir ve doğru bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Ayrıca, bu kavramların incelenmesi, araştırmanın sağlam bir temel üzerine oturmasına yardımcı olur.

Kuramlar, teorik çerçeveyi oluşturan önemli unsurlardır. Bu kuramlar, araştırmada kullanılacak kavramlara ışık tutar ve araştırmanın amacına uygun bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olur.

Bununla birlikte, teorik çerçevede yer alan kavramların tanımlanmasından ve açıklanmasından daha önemli bir husus, bu kavramların araştırmaya nasıl uygulanacağıdır. Bu nedenle, teorik çerçevenin mümkün olduğunca pratik bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

Teorik çerçeveyi anlaşılır ve okunaklı bir hale getirmek için, tablolar kullanılabilir. Tablolar, araştırmada yer alan kavramlar ve kuramların görsel olarak sunulmasına yardımcı olur. Bu nedenle, teorik çerçeve bölümünde yer alan tabloların doğru bir şekilde hazırlanması ve açıklanması da önemlidir.

Tanımlar

Tezin teorik çerçevesi bölümünde kullanılan temel kavramların tanımları, okuyucunun araştırma konusu hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olmasını sağlar.

Bağımsız değişken: Denetleyicisi olduğu düşünülen ve değiştirilen değişkendir.

Bağımlı değişken: Denetleyici değişken tarafından etkilenen ve değiştirilmeyen değişkendir.

Değişken: Bir öznenin farklı durumlarındaki farklı değerleri ifade eder.

Hipotez: Araştırma sorusuna verilen cevabın, öngörülen yanıtıdır.

Model: Teorik veya matematiksel bir temsil, sistem ya da proje için tanımlayıcılık veya öğreticilik amacıyla kullanılır.

Ölçek: Gözlem veya değerlendirmelerin düzenli aralıklarla yapılmasını sağlayan ölçü aracıdır. Örneğin, bir anket ölçeği sıklıkla kullanılır.

Popülasyon: Bir araştırmanın üzerinde durduğu grup, öğeler veya nesnelerdir.

Örneklem: Popülasyonun temsilcisi olarak değerlendirilen daha küçük bir alt küme veya grup.

Veri: Öğelerin veya nesnelerin sayısal olarak ölçülebilen, belirlenebilir veya açıklanabilir özelliklerine atfen elde edilen bilgi.

Bu temel tanımlar, teorik çerçevede kullanılan kavramların özünü kapsar ve okuyucuya tezin anahtar kavramları hakkında daha ayrıntılı bir bilgi verir.

Kavramlar

Teorik çerçeve bölümü, araştırmada kullanılan kavramların doğru ve net bir şekilde tanımlanmasını gerektirir. Burada kullanılan kavramlar, araştırmanın amacına ve konusuna uygun olmalıdır. Teorik çerçevede kullanılan kavramlar, araştırmacıların kullanabileceği ortak bir dil oluşturur ve araştırmanın sonuçlarına daha net bir şekilde ulaşılmasını sağlar.

Birçok araştırma, örneğin yönetim konularında, ağır kavramlar içermektedir. Bu kavramlar, yalnızca teorik çerçevede değil, aynı zamanda bulguların tartışıldığı sonuç bölümünde de yer alabilir. Bu kavramların doğru bir şekilde açıklanması, araştırma sonuçlarına olan güveni artırabilir.

Teorik çerçevede kullanılan kavramların doğru bir şekilde anlaşılması ve açıklanması, araştırmanın doğru bir şekilde yürütülmesi için gereklidir. Bazı yaygın kullanılan kavramlar, yönetim, organizasyon, insan kaynakları, motivasyon, liderlik ve işletme stratejileri gibi konuları kapsar.

Araştırmacılar, teorik çerçeveyi oluşturan kavramları ve bunların anlamlarını doğru bir şekilde anlamalıdır. Bu kavramlar, araştırmanın yapılandırılmasındaki ve yürütülmesindeki temel unsurlardır. Kavramların net bir şekilde tanımlanması, araştırmacıların belirli kavramları kullanarak ek bir araştırmaya ihtiyaç duymamalarını sağlar.

Bu nedenle, araştırmacıların teorik çerçevede kullandıkları kavramların doğru bir şekilde tanımlanması ve açıklaması önemlidir. Bu açıklamalar, teorik çerçevenin anlaşılması ve araştırma sonuçlarının daha net bir şekilde sunulması için gereklidir.

Kuramlar

Kuramlar, bir tezin teorik temeli için oldukça önemli bir rol oynar. Genellikle literatür taraması yapılırken, belirli bir araştırma alanında kullanılan kuramlar da göz önünde bulundurulur. Teorik çerçevenin oluşturulmasında kullanılabilecek birkaç kuram şunlardır:

 • Popper’ın falsifikasyon kuramı: Bu kuram, doğru teorinin yanlışlanabilir ve test edilebilir olduklarını savunur.
 • Marx’ın tarih kuramı: Bu kuram, tarihin belirli bir yasa, yani ekonomik faktörler tarafından belirlendiğini savunur.
 • Freud’un psikanalitik kuramı: Bu kuram, insan davranışlarının bilinçaltı dürtüler ve istekler tarafından belirlendiğini savunur.
 • Durkheim’ın işbölümü kuramı: Bu kuram, işbölümünün toplumun bütününü organize ettiğini ve etkilediğini savunur.

Bu kuramlar, teorik çerçevenin oluşturulması sırasında kullanılabilecek sadece birkaç örnek olup, araştırmanın konusuna ve işe yarayacak diğer kuramlara bağlı olarak farklılıklar gösterir. Teorik çerçevenin sağlam bir temele dayandırılması, araştırmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini artıracaktır.

Araştırma Yöntemi

Araştırma yöntemi bölümü, tezin araştırma tasarımının detaylı bir şekilde ele alındığı bölümdür. Bu bölümde farklı araştırma yöntemleri kullanılabilir ve her bir yöntem için özel kavramlar ve açıklamaları kullanmak gerekmektedir.

Araştırma yöntemi bölümünde kullanılan özel kavramlara örnek olarak araştırma deseni, örneklem ve veri toplama yöntemleri verilebilir. Araştırma deseni, araştırmanın tasarımını ifade eder ve özellikle nicel araştırmalarda kullanılır.

Örneklem ise, araştırmanın evrenini temsil eden özelliklere sahip küçük bir grup insan ya da nesne demektir. Örneklem seçiminde kullanılan özel kavramlar arasında örnekleme çerçevesi, örnekleme yöntemi ve örnekleme hataları yer alır.

Veri toplama yöntemleri bölümünde kullanılan özel kavramlar ise veri toplama yönteminin tasarımını ifade eder. Bu kavramlar arasında veri toplama araçları, veri toplama işlemi, veri kaynakları ve veri düzenleme yer alır.

Araştırma yöntemi bölümü, tezin en önemli bölümlerinden biridir ve araştırma tasarımının doğru şekilde tanımlanması çok önemlidir. Bu nedenle, araştırma yöntemi bölümüne özellikle dikkat edilmelidir ve her bir özel kavramın detaylı şekilde açıklanması gerekmektedir.

Araştırma Deseni

Araştırma deseni, araştırmanın nasıl yapılacağına ve hangi yöntemlerin kullanılacağına dair bir planlama sürecidir. Genellikle nicel ve nitel araştırmalarda kullanılır. Araştırma deseni, araştırmanın güvenirliği, geçerliliği ve doğruluğu açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle doğru bir araştırma deseni seçmek gereklidir.

Araştırma deseni, aşağıdaki kavramları içerebilir:

 • Araştırma tipi: Araştırmanın amacına ve hipotezlerine göre belirlenir. Nicel, nitel veya karmaşık olabilir.
 • Evren ve örneklem: Araştırmanın hangi evren ve örneklem üzerinde yapılacağına karar verilir. Örnekleme yöntemleri de araştırma deseni içinde belirlenir.
 • Veri toplama yöntemi: Araştırmada kullanılacak veri toplama yöntemi belirlenir. Anket, görüşme, odak grupları gibi yöntemler örnek olarak verilebilir.
 • Veri analizi: Toplanacak olan verilerin hangi yöntemlerle analiz edileceği belirlenir. İstatistiksel analiz, içerik analizi gibi yöntemler kullanılabilir.
 • Araştırma süreci: Araştırmanın hangi aşamalarının nasıl gerçekleştirileceği belirlenir.

Araştırma deseni seçerken, araştırmanın amacı ve hipotezleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca kullanılan örneklem yönteminin doğru seçilmesi de araştırmanın sonuçları açısından önemlidir. Doğru bir araştırma deseni seçmek, araştırmanın güvenirliğini, geçerliliğini ve doğruluğunu sağlayarak araştırmanın amacına ulaşmasına yardımcı olur.

Örneklem

Tez yazımında ele alınan bir diğer kavram da örneklem yöntemleri ile ilgilidir. Araştırmada örneklem, belirlenen evrenin bir ya da birkaç bölümünden seçilen, ulaşılması güç olan bilgilerin tamamını temsil eden bir küme olarak tanımlanır. Örneklem seçimi, araştırmanın güvenirliği ve geçerliliği açısından oldukça önemlidir ve örneklem seçiminde belirli teknikler kullanılır.

Örneklem yöntemleri arasında en yaygın kullanılan yöntemler rastgele örnekleme, küme örnekleme, katmanlı örnekleme, oransal örnekleme ve oransal küme örnekleme olarak sıralanabilir.

Rastgele örnekleme yöntemi, örneklem seçiminde adil bir dağılım sağlar. Örneğin, 100 adet örneklem seçilecek bir araştırmada, 100 adet ‘rastgele sayılar’ çekilir ve belirli bir anahtar kullanılarak örneklem belirlenir.

Küme örnekleme yöntemi, belirli bir evrende yer alan karar birimlerinin (yüksek okul öğrencileri, kamu çalışanları gibi) tamamının örneklem olarak seçilmesi esasına dayanır. Bu yöntem özellikle homojen gruplar için uygun bir seçenektir.

Katmanlı örnekleme yöntemi ise, farklı katmanlardan (örneğin bölgesel farklılıklar) örneklem seçiminde kullanılır. En uygun metotlar kullanılarak yapılan örneklem seçimi, araştırmanın sonuçlarını daha güvenilir kılar ve sonuçların daha net yorumlanmasını sağlar.

Oransal örnekleme yöntemi ise, belirli sayılardaki örneklemlerin seçiminde kullanılır. Örneğin, 1000 kişilik bir evrendeki örneklem seçimi yapılacaksa, evrendeki toplumsal farklılıklar gözetilerek örneklem belirlenir. Böylece araştırmanın sonuçları, evrende yer alan sosyal grupların dağılımına göre daha dengeli bir şekilde elde edilir.

Oransal küme örnekleme yöntemi ise, evrende yer alan kümelerin (iller, üniversiteler vb.) sayılarına göre örneklem seçildiği bir yöntemdir. Bu yöntem, belirli sayıdaki örneklem seçimlerinde daha az hata payı sağlar ve araştırmanın güvenirliğini arttırır.

Veri Toplama Yöntemi

Veri toplama yöntemi, araştırmanın en önemli adımlarından biridir. Bu adımda kullanılan özel kavramlar, araştırmanın doğruluğunun ve geçerliliğinin sağlanması için oldukça önemlidir. Veri toplama yöntemleri bölümünde karşılaşılabilecek bazı önemli kavramlar şunlardır:

– Anket: Belirli konular hakkında hazırlanan soruların bireyler veya gruplar tarafından yanıtlanması yoluyla veri toplama yöntemidir.- Gözlem: Belirli bir konuda gözlemler yaparak veri toplama yöntemidir.- Röportaj: Belli bir konuda görüş ve düşüncelerin, bireyler veya gruplarla yüz yüze görüşme yapılarak toplandığı veri toplama yöntemidir.- Odak Grupları: Bir konu hakkında bir grup insanın düşünce ve görüşlerinin toplandığı veri toplama yöntemidir.- Veri madenciliği: Makine öğrenimi ve yapay zekâ tekniklerini kullanarak, büyük veri setlerindeki değişkenleri tanımlamak ve sonuçlar elde etmek için kullanılan bir veri toplama yöntemidir.

Bu yöntemlerin yanı sıra, veri toplama sürecinde kullanılan birçok özel kavram da mevcuttur. Örneğin, örneklem seçiminde kullanılan “örnekleme hata payı”, doğru sonuca yakın bir sonuç elde edilmesi için çok önemli bir kavramdır. Benzer şekilde, anket sorularının hazırlanmasında kullanılan “Yeşil Yol” ve “Kırmızı Yol” teknikleri de diğer özel kavramlardır.

Tüm bu kavramlar ve yöntemler, araştırmanın doğruluğunun ve geçerliliğinin sağlanması için oldukça önemlidir. Araştırmacıların veri toplama adımında kullandıkları yöntemlere ve bu yöntemlerde karşılaşacakları özel kavramlara hakim olmaları, araştırmanın kalitesini ve güvenilirliğini artırır.

Sonuç

Sonuç bölümü, tezin en önemli bölümlerinden biridir, çünkü bu bölümde okuyuculara araştırmanın sonuçları sunulur ve elde edilen bulgular yorumlanır. Bu nedenle sonuç bölümünde kullanılan kelimeler ve kavramlar, araştırmanın amacının net bir şekilde anlaşılması açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Sonuç bölümünde kullanılan en önemli kelimelerden biri “sonuçlar” kelimesidir. Bu kelimeyi kullanarak, elde edilen bulguların net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, “tartışma” kelimesi de sonuç bölümünde sıklıkla kullanılır. Bu kelime, elde edilen sonuçların ne anlama geldiğini, araştırma konusuna nasıl katkı sağladığını ve daha geniş bir perspektiften anlaşılması gereken konuları ifade etmek için kullanılır.

 • “Öneriler” kelimesi de sonuç bölümünde önemli bir yer tutar. Bu kelime, araştırmanın sonuçlarına dayanarak, gelecekte yapılacak araştırmalar için önerilerde bulunmak amacıyla kullanılır.
 • “Bağlantı” kelimesi ise, sonuçların teorik çerçeve ile ilişkisini açıklamak için kullanılır. Böylece, elde edilen sonuçların teorik çerçeveyle uyumlu olup olmadığı ve teorik çerçevenin güncellenmesi gerekip gerekmediği konuları ise açıklanır.

Sonuç bölümünde aynı zamanda “sınırlamalar” kelimesi de sıklıkla kullanılır. Bu kelime, araştırmadaki yöntemsel ya da teorik sınırlamaları ifade eder ve elde edilen sonuçların ne kadarını kapsayacağını belirler.

Sonuç bölümünde kullanılan diğer önemli kelimeler arasında, “sonuç değerlendirmesi”, “araştırma önerileri”, “uygulamalı açıdan sonuçlar” ve “sonuçların genellemesi” gibi kelimeler yer alır. Bu kelimeler, elde edilen sonuçların anlamını net bir şekilde ifade etmek ve araştırma sonuçlarını anlaşılır bir şekilde sunmak için kullanılır.

tez yazdırma, tez yazdırma hizmeti, tez yazdırma fiyatları, akademik tez yazdırma, profesyonel tez yazdırma, tez danışmanlık, lisans tezi yazdırma, yüksek lisans tezi yazdırma, doktora tezi yazdırma, tez yazdırma İstanbul, tez yazdırma Ankara, tez yazdırma İzmir, ucuz tez yazdırma, hızlı tez yazdırma

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir